Verdenskvinder i andre medier

Jeg elsker at fortælle his­to­ri­er om kvin­der, som kaster sig ud i store udfor­dringer for at for­følge deres drømme.

Vi kan lære meget af andre kvin­ders his­to­ri­er, og jeg synes generelt, at der er for langt imellem de kvin­delige rolle­mod­eller i medierne.

Der­for elsker jeg at se mine ver­den­skvin­de-his­to­ri­er i andre medier.

Det er første skridt på vejen hen imod en større bev­id­s­thed og viden om, hvad det vil sige  at være ambitiøs med sit arbe­jd­sliv som kvin­de anno 2014. For hvert eneste inter­view, jeg laver, bliv­er jeg klogere på kvin­der, iværk­sæt­teri, ambi­tion­er og arbe­jd­sliv kon­tra fam­i­lieliv og en masse andet.

Når jeg engang synes, at jeg er blevet klog nok, har jeg en plan om udgive en bog og holde inspi­ra­tions-fore­drag om alle de seje kvin­der, som jeg møder på min vej.

Indtil da hop­per mit hjerte af glæde hver gang det lykkes mig at afsætte en his­to­rie eller tre til andre medier.

Min his­to­rie om skue­spilleren Line Øster­gaard, som opdagede, at hun var gravid en uge efter, at kæresten rejste til Afghanistan og skabte et teater­stykke om den kamp, som pårørende til udsendte sol­dater, udkæm­per på hjem­me­fron­ten, blev bragt i Fam­i­lie Jour­nalen i juni 2014. Læs den her

I sep­tem­ber 2014 bragte mag­a­sinet Q tre af mine his­to­ri­er om kvin­der, som ramte muren og skabte deres drøm­me­job. Læs mere her 

I novem­ber-num­meret af mag­a­sinet Liv, (som  udkom 7. okto­ber), kan man læse yderligere tre his­to­ri­er fra min hånd, om seje kvin­der, som har lavet en U‑vending i deres arbe­jd­sliv midt i livet

10626568_10203287800612135_5760184213636020132_n

I decem­ber­num­meret af mag­a­sinet Danes, som bliv­er sendt ud til 5500 danskere ude i den store ver­den, kan man læse min his­to­rie om den ambitiøse ver­den­skvin­de Gitte Win­ter, som rejste ud i ver­den som medrejsende ægte­fælle og beslut­tede sig for at starte op som selvstændig hjemme i Dan­mark for at bevare fri­he­den og flek­si­biliteten. Du kan smugkigge i bladet her

Lørdag 27.11.2014 bragte Hors­ens Folke­blad desu­den en artikel med over­skriften. Redak­tør blev Ver­den­skvin­de om mig og mit Ver­den­skvin­de-pro­jekt samt opstarten af min anden virk­somhed Til mine kære, hvor jeg og en kol­le­ga tilby­der pri­vate at hjælpe dem med at skrive deres livshistorie.

artikel

 

I feb­ru­ar bragte Søndag et tema skrevet af mig om tre “ver­den­skvin­der,” som val­gte at skifte spor midt i livet. Det kan du læse mere om her

 

Jeg har sol­gt en række andre his­to­ri­er, som bliv­er pub­liceret den kom­mende tid. Følg med her, når der er nye ver­den­skvin­de­his­to­ri­er i andre medier