Trafik i Indien — et kapitel for sig

Trafik i Indien — et kapitel for sig

Mit første blogindlæg om vores liv i Indi­en han­dler om et behov, som de fleste af os har hver dag. 

At komme fra A til B. 

Det er nem­mere sagt end gjort, når man bor i en indisk metropol med mange mil­lion­er ind­byg­gere, uen­delige vejar­be­jder, midler­tidi­ge vejblok­eringer og usæd­van­ligt mange forske­lige typer trafikan­ter på vejene. 

Noget af det første, jeg undrede mig over, da vi i novem­ber 2022 fly­t­tede ind i vores midler­tidi­ge hotel-lej­lighed ved ét af Chen­nais største lyskryds, var trafikken. 

Nu har vi snart boet her i 10 måned­er, og jeg undr­er mig stadig. 

De første dage undrede jeg mig over, hvor­dan det hver dag lykkedes vores chauf­før Mani at finde et hul til vores hvide Toy­ota Inno­va i den tætte trafik af gule tuc tucs, motor­cyk­ler og scootere, sprit­nye luk­sus­bil­er, ram­ponerede busser med flade dæk og folk hæn­gende ud af de åbne døre. 

Alle kæm­per om plad­sen på OMR, som er hov­ed­færd­sel­såren igen­nem byen, og den mest direk­te vej til min mands arbe­jde og børnenes skole. Sam­tidig bred­er en enorm bygge­plads sig i midten af vejen. Her er byg­geri­et af en ny metro­line i gang. 

Jeg har end­nu ikke mødt nogen, som kan fortælle mig, hvornår det helt præ­cist er pla­nen, at metroen skal åbne, men det bliv­er sikkert godt, når det sker. 

Vejarbejder uden deadline

Ifølge min chauf­før, som jeg har RIGTIG god tid til at snakke med, for­di det snildt kan tage en times tid at tilbagelægge 10–15 kilo­me­ter i Chen­nai, er det helt nor­malt, at der ikke bliv­er meldt en slutda­to ud, når man beg­y­n­der på et nyt stort infra­struk­tur­pro­jekt i byen. 

Det er ifølge ham heller ikke usæd­van­ligt, at byg­gerierne bliv­er stop­pet midt i det hele — eller lige efter, at de er gået i gang, hvis der kom­mer nye poli­tikere til magten, som ikke synes, det er er en ligeså god idé, som deres forgæn­gere gjorde. 

Siden vi fly­t­tede ind i vores hus, som lig­ger ved én af byens andre store trafikår­er, East Coast Road, har jeg hver dag set, hvor­dan det ene hus efter det andet er blevet omdan­net til en kæmpe dyn­ge mur­brokker. Årsagen er, at der er en udvidelse af vejen­ba­nen på vej, hvilket giv­er god mening, når man tænker på, at antallet af nye bil­er og scootere i Chen­nai er mange­doblet de sen­este år, men også her er der vist ikke rigtigt sat dato på, hvornår man for­ven­ter at den ekstra køre­bane kan tages i brug. 

For en uden­forstående, som er vok­set op i pæne, ordentlige Dan­mark, hvor vejpro­jek­ter, er noget man plan­læg­ger ned i mind­ste detal­je og sender i alver­dens offentlige høringer, inden man stikker spaden i jor­den, virk­er det helt skørt på mig, at den slags kæm­pe­pro­jek­ter åben­bart ofte går i gang, inden man har sikret sig ret­ten til al den jord, der skal bruges. 

Det hænger så vidt jeg har forstået sam­men med, at ejen­dom­sret er et tem­melig kom­pliceret anliggende i Indi­en og at den slags pro­jek­ter gerne kaster flere åre­lange ret­slige stridighed­er med grun­de­jere af sig. 

Trafik i Indien — et kapitel for sig

Så jeg undr­er mig stadig hver dag. 

Det ser da lidt til­fældigt ud, det der vejar­be­jde de har gang i. Hvor­for har de sprunget over de der tre huse, og hvor længe skal de der kæmpe dyn­ger af mur­brokker ligge der i vejsi­den og gøre det end­nu mere umuligt for bløde trafikan­ter at færdes i vejsi­den, tænker jeg. 

Som­me­tider mere frus­tr­eret end forundret. 

Men jeg kan også mærke, at jeg — nok lige­som de fleste andre — lige så stille resigner­er og affind­er mig med, at man bare spilder ret så meget tid i trafikken, når man bor i en indisk storby. 

Heldigvis er det lige en tand mere under­hold­ende at se ud af vin­duet her, end det var, da jeg sidst drønede rundt i min Swift hjemme på de østjyske landeveje, 

Jamen alt­så.

Imens vi har kørt stop-and-go igen­nem Chen­nai, har jeg set alt fra kæm­pe­store okser, der trækker rundt på ældgam­le land­brugsvogne, farverige optog med tem­pel­gud­er, der skal luftes, gigan­tiske pap­mache-ele­fan­ter, køer som står og spis­er tuc tuc sæder til far­vestrålende begrav­elsesop­tog med guld­kareter og begrav­elses­gæster, som danser, spiller på tromme og drysser blom­ster ud i hele nabo­laget. I går måtte vi end­da vende om og køre en anden vej, for­di der stod en kæmpe flok men­nesker midt på vejen, som var ved at bugsere en afdød per­son på en inter­im­istisk båre ind i bagagerum­met på en almin­delig bil. 

Sum­ma summarum. 

Hvis du aldrig har været i Indi­en før, men overve­jer at opleve det her land, som jeg per­son­ligt er fuld­stændigt betaget af, så kan du godt pakke en stort por­tion tålmodighed med ned i kufferten. 

Og det er alt­så ikke kun i trafikken, at man får brug for den. 

Til gengæld tør jeg godt love, at du ikke kom­mer til at kede dig 

Der er ualmindeligt mange forskellige typer trafikanter i Indien