Sri Lanka: Elefanter, hvaler, strandhop & nytårs-ceremoni i te-plantagen

Sri Lanka: Elefanter, hvaler, strandhop & nytårs-ceremoni i te-plantagen

Hen mod slut­nin­gen af 2022 fik vi den van­vit­tige idé, at vi ville fejre jul og nytår sam­men med vores datter. 

Det lyder måske ikke helt skørt. 

Men det var det. 

Fre­ja boede nem­lig i en lille tur­ist­flække i Cos­ta Rica, imens resten af hen­des fam­i­lie var fly­t­tet fra fre­delige Skan­der­borg til kao­tiske Chen­nai i Indien. 

Det kom­plicerede tin­gene en smule. 

Min opgave som fam­i­liens rejse­plan­læg­ger lød der­for på, at jeg skulle finde ud af, hvor­dan vi kunne elim­inere afs­tanden på 16.000 kilo­me­ter og 12 tid­szon­er imellem os for en stund. 

For at gøre en lang his­to­rie kort, så var det ikke nogen nem opgave. 

Men det lykkedes. 

Efter tre døgn på farten, fire fly­vninger og en gang speed­sight­see­ing i Lon­don med en opfind­som (og rimelig forels­ket) hol­land­sk kæreste, kunne jeg endelig give pige­bar­net den største kram­mer i lufthav­nen i Colom­bo i Sri Lan­ka den 22. december. 

Og så kunne fam­i­liens fede jule­ferie med teenagesøn og ‑dat­ter, far og en far­mor, som stødte til fra Dan­mark begynde. 

De fem bedste oplevelser 

  • Det lange ophold på Omia Resort ved en men­nes­ke­tom strand med de vildeste solop­gange, som blandt meget andet betød, at vi fik rejer på stør­relse med hum­mere juleaften, blev inviteret med til en ufor­glem­melig nytår­saften med bål på stran­den og et hjem­melavet fyrværk­er­ishow, som fik resort-ejeren til at krydse fin­gre for, at alt hans per­son­ale ville være i live dagen der­på ;-). Vi elskede den måde resortet var indret­tet på, og nød at tale med ejerne af det lille resort om, hvor­dan de traf en vild beslut­ning om at vende op og ned på deres liv og arbe­jd­sliv, bygge resortet op fra bun­den på en skrån­ing ved skild­pad­de­stran­den Rekawa Beach. Der er en del udfor­dringer for­bun­det med at dri­ve high-end resort på så afsides et sted i Sri Lan­ka, sam­tidig med, at man skal have fam­i­lieliv­et med tre små børn til at fun­gere, og den slags his­to­ri­er bliv­er min mand og jeg aldrig trætte af at lytte til. Vores bed­ste ferieminder stam­mer fra små hoteller som OMIA, hvor vi kan få ind­b­lik i stedets his­to­rie og sam­le inspi­ra­tion til det måske engang bliv­er vores tur til at skabe noget lig­nende et sted i verden 😉 
  • Ele­fantsa­fari i Udawalawe Nation­al­park - 1,5 times kørsel fra resortet. Vi spiste en dejlig frokost på Hun­gry Mon­key, før vi hyrede en jeep på vejen uden for restau­ran­ten og kørte til nation­al­parken. Vi var der fra 15–18 — undgik mid­dagshede og dovne dyr — og så mass­er af ele­fan­ter, påfu­gle, bøfler og krokodiller. Området er megas­mukt med en stor slette og bjerge i bag­grun­den — meget safariagtigt. Vidun­derligt at nyde solnedgan­gen fra den høje jeep med vind i håret og en glad fam­i­lie på bagsædet. 
  • Hval­sa­fari ud for Mir­risa med Raja and The Whales. I forhold til de andre både, der var på van­det den dag, spot­tede vores sel­skab hvalerne hur­tigst — og vigtigst af alt, så havde de tilsyneladende en mere etisk til­gang til whalespot­ting end de andre ( De sejler ikke i halen på hvalerne for at jagte dem fre­mad, de sejler ikke for tæt på og de bliv­er kun 5–7 min­ut­ter ved de samme dyr af gan­gen ). Vi så fire store hvaler på turen, og det var vildt fascinerende at følge med i, hvor­dan crewet spot­tede dem på ekstremt lang afs­tand. Jeg var også imponeret over, at det lykkedes dem at ser­vere kaffe i porcelæn­skop­per flere gange og to serveringer — frugt­plat­te og æg — på det vip­pende fartøj. Jeg ved ikke, om det var en god idé at tage de søsygepiller på forhånd, som vi gjorde, for vi blev ekstremt søvnige og tunge i hov­ed­erne og Jonas sov det meste af turen, men vi blev ikke søsyge, og det var der flere andre på båden, som gjorde. 
  • Besøg på AMBA Tea Estate. En socialøkonomisk virk­somhed, som dri­ver et økol­o­gisk farm­stay i bjer­gene ved Ella og arbe­jder på at forbedre vilkårene for Sri Lankas te-arbe­jdere ved opbygge deres eget brand. Indtil videre har det blandt andet resul­teret i, at den hånd­plukkede te fra AMBa-plan­tagerne er blevet serveret på nogle af ver­dens gas­tronomiske højborge — heri­b­landt NOMA. Vi var på guidet rund­tur i teplan­tagerne, og for­di vi var der nytårs­dag fik vi også lov til at delt­age i et hin­duis­tisk nytårsritu­al i plan­ta­gen. Efter rund­turen spiste vi en mega­lækker og frisklavet veg­e­tarisk frokost i den lille restau­rant, hvorefter vi val­gte en af de van­dreture, man uden bereg­n­ing og på egen hånd kan begive sig ud på på ejen­dom­men. Her kom vi både for­bi en smuk gam­mel bygn­ing, som engang husede en te-fab­rik, et vand­fald og små pools, som man kunne bade i. 
  • Tuk-tuk ture til smukke strande omkring Tan­galle. Dem bookede vi igen­nem OMIA, hvor værtspar­ret havde mass­er af idéer til små ture i området. Juleaftens­dag blev tilbragt på Aga Cof­fee ved Unaku­ruwa Beach, som udover at ligge ned til en smuk og fre­delig, lille strand, server­er den bed­ste Espres­so Mar­ti­ni. Efter frokosten fik teenagerne en surf-lek­tion, imens moren svømmede en lang tur, faren tog billed­er og far­moren sad på en bænk og nød udsigten.