Åbnede rejsebureau efter 12 år i Malaysia: — Udlandsdanskere er jo de vildeste rejseledere

Åbnede rejsebureau efter 12 år i Malaysia: — Udlandsdanskere er jo de vildeste rejseledere

Da Lotte Nørkær Petersen for to år siden fly­t­tede tilbage til Aal­borg efter 12 år i Malaysia som medrejsende ægte­fælle, blev hun ikke kimet ned af poten­tielle arbejdsgivere.

Det bekym­rede hun sig ikke om. Hun havde nem­lig fået en idé.

Efter at have arbe­jdet som rejseled­er i Malaysia og rejst i Asien i 10 år, havde hun stor erfar­ing i at skrue indi­vidu­elle rejse­pro­gram­mer sammen.

Der­for traf hun sam­men med ægte­fællen en stor beslut­ning, da fam­i­lien var lan­det hjemme i Aalborg.

Hvis vi skal gøre det her, så skal vi gøre det ordentligt, så nu etablerer vi selv et rejse­bu­reau med alt, hvad det inde­bær­er, lød aftalen.

Det er ikke nemt at blive medlem af rejsegaran­ti­fonden, men hvis man ikke er medlem af den, har man ikke en chance som rejsear­rangør i Danmark.

Vi havde en opspar­ing med hjem fra Malaysia, som blev skudt ind i fir­maet, så Explore Trav­el kunne blive medlem af Rejsegaran­ti­fonden. Det var en stor og nervepir­rende beslut­ning, men vi tror så meget på idéen. Folk efter­spørg­er i sti­gende grad unikke og aut­en­tiske rejseo­plevelser. Det kan jeg give dem, siger Lotte Petersen.

I øje­b­likket dri­ver hun rejse­bu­reauet alene, men hun drøm­mer om at udvikle det sam­men med andre udlandsdanskere.

Jeg er inter­esseret i at komme i kon­takt med andre, som har et enormt speci­fikt kend­skab til ét eller flere andre lande, og som har lyst til at dele det med andre. Måske har de ikke mod­et til — eller mulighe­den for at starte et rejse­bu­reau op selv. Det behøver de heller, hvis de samar­be­jder med mig. Sam­men kan vi skabe en spæn­dende niche i rejse­branchen, siger Lotte Petersen.

Guld­grube af viden om aut­en­tiske rejseoplevelser 

Hun tror på, at der lig­ger en guld­grube af viden om spæn­dende rejsedes­ti­na­tion­er gemt blandt de mange danskere, som bor i udlan­det i kor­tere eller læn­gere perioder.

Byg din egen rejse

Min bag­grund fra Malaysia bety­der, at jeg kan vejlede mine kun­der på en helt anden måde og sam­men­sætte lige præ­cis den rejse, som de går og drøm­mer om, siger hun.

På Explore Trav­el kan man bygge sit eget rejse­pro­gram. Man væl­ger blandt andet de ting og rejsemål, man inter­esser­er sig mest for i den fore­spørgsel, der bliv­er sendt til Lotte Petersen.

Undgå turistfælder

Når folk har booket turen hos mig, giv­er jeg ekstra tips til, hvor­dan de kan udnytte en fridag.

Jeg kender de bed­ste restau­ran­ter og lokale markeder.

Jeg ved, hvor det er bedst at dykke.

Jeg ved, hvor­dan man undgår tur­ist­fælderne og find­er de aut­en­tiske oplevelser.

Det er jeg ikke den eneste udlands­dansker, der gør. Jeg tror virke­lig på, at vi udlands­danskere kan blive de vildeste rejsear­rangør­er, siger Lotte Petersen.

Rejse­bu­reauet har nu eksis­teret i to år, og Lotte Petersen har arran­geret over 50 skræd­der­syede grupperejser.

Det har ikke været en dans på ros­er hver dag, men jeg er glad for, at jeg tog springet. Jeg kan ikke forestille mig et federe job. Det pass­er lige til sådan én som mig. Malaysia er jo blevet mit andet hjem. På den her måde behøver jeg ikke at slippe det.

Du kan finde Lotte Petersens insid­er-tips til de vildeste oplevelser i Malaysia her

Og du kan læse mere om Explore Trav­el og kon­tak­te Lotte Petersen her