- De mente, at jeg var blevet et levn fra 1950’erne

- De mente, at jeg var blevet et levn fra 1950’erne

Da Gitte Win­ter rejste med sin mand til Kroa­t­ien og Cana­da og holdt barsel i udlan­det i fire år, blev hun ofte mødt af den opfat­telse, at hun var blevet et levn fra 1950’erne, som ser­vicerede sin mand i hov­ed og røv.

Men det tog hun sig ikke af, for hun var yder­st til­freds med ord­nin­gen, som betød at det hek­tiske arbe­jd­sliv på reklame­bu­reauet i Køben­havn blev skiftet ud med tid til fam­i­lien, store natur­o­plevelser og plads til at skrive en børnebog.

- Det var et fan­tastisk priv­i­legium at være medrejsende hus­tru. Jeg havde i mod­sæt­ning til mange andre kvin­der al den tid i ver­den til at kon­cen­trere mig om at skabe vores lille fam­i­lie. Jeg havde behov for at for­puppe mig med børnene, og det kunne jeg få lov til. Man ryger lige ned i hjertet, når man får børn. Hjer­nen bliv­er slået fra, og jeg ønskede ikke andet end at blive dér, være sam­men med børnene og opleve ver­den, fork­lar­er Gitte Winter.

Da hun kom hjem til Dan­mark, var det som at lande på en syvs­poret motorvej. Hun kunne slet ikke se sig selv hænge i en klokkestreng og lange arbe­jds­dage på kon­toret efter at have lev­et et priv­iligeret liv med fri­hed, tid til fam­i­lien og flek­si­bilitet i udlandet. 

- Imens jeg havde befun­det mig på en “solbe­skin­net blom­ster­mark” med fam­i­lien i nogle år, ræsede folk af sted på motorve­jen her­hjemme. Mine venin­der havde travlt med deres arbe­jd­sliv og kæm­pede for at få hverda­gen til at hænge sam­men med små børn.

Gitte Win­ter sagde nej tak til tilbud­det om et fuldtid­sjob i reklame­branchen og beslut­tede sig for at blive sin egen chef for at få mulighed for at tilret­telægge sine arbe­jds­dage selv . 

I dag dri­ver hun på fjerde år Win­ter Kom­mu­nika­tion. Jeg har skrevet en større artikel om hen­des spæn­dende rejse til mag­a­sinet Danes, som bliv­er læst af over 5000 udlands­danskere i hele verden. 

Så bliv­er det vist ikke mere ver­den­skvin­de-agtigt .

Du kan smuglæse artiklen i mag­a­sinet her