Husk at alle andre også er usikre

Husk at alle andre også er usikre

 

- Jeg er ikke vant til at se mig selv i ram­pel­y­set, så da jeg første gang så min kan­di­datvideo til prisen som Årets Kvin­delige iværk­sæt­ter, følte jeg mig meget udfor­dret, afs­lør­er kvin­den bag busi­ness-netvær­ket Ladies First, Alexan­dra Balshøj.

Netvær­ket har, siden den spæde beg­y­n­delse for to år siden, sam­let yngre kvin­der om det fælles for­mål at støtte, udvikle og bruge hinan­den til at skabe per­son­lig vækst i deres arbejdsliv.

I dag har Ladies First 1600 medlem­mer i Århus, over 1.000 medlem­mer i Køben­havn og 100 i den nys­tart­ede afdel­ing i Aal­borg. De medlem­mer har den 28-årige oplevelsesøkonom og iværk­sæt­ter Alexan­dra Bal­shøj stået foran utal­lige gange, siden hun sam­men med to andre kvin­der arran­gerede det første cafémøde i sep­tem­ber 2012.

- Alle andre er vant til at se mig stå på sce­nen i Ladies First, men der ser jeg jo ikke mig selv, så det var en øjenåb­n­er for mig, at
jeg rea­gerede sådan på den video. Det fik mig til at tænke på, hvor hårde vi – og det gælder nok især kvin­der – er til at dømme os selv og
måle os op af andre. Og så kom jeg til at tænke på en vigtig obser­va­tion, som jeg gjort mig under arbe­jdet med Ladies First og i
mit liv som iværk­sæt­ter. Alle andre er også usikre engangimellem. Det er en del af pakken, når man har krudt i røven og kon­stant har lyst til at udvikle sig og afprøve nye ting. Det ple­jer jeg at minde mig selv om, når jeg får den følelse, som jeg fik af at se videoen første gang, siger Alexan­dra Balshøj.

Hun har haft kro­nisk krudt i røven, siden hun var barn.

- Jeg har altid haft mange idéer. Da jeg var 10 år, havde jeg store ambi­tion­er om at lave et Ace of Base cov­er band sam­men med min veninde. Vi lavede foto­shoots i haven i Lystrup, ind­spillede sange og drømte om det store gen­nem­brud. Der gik som sæd­van­lig ikke lang tid, før jeg fik en ny idé, så sangkar­ri­eren blev ikke til noget, men jeg har altid været den kreative i fam­i­lien. Jeg var den første i fam­i­lien, der blev human­ist. Ingen af mine foræl­dre er selvstændi­ge, så jeg ved ikke rigtigt hvor det kom­mer fra, men de har altid opmuntret mig til at dyrke min kreativitet og selvstændighed, siger Alexan­dra Balshøj.

Netvær­ket Ladies First blev etableret, imens hun stadig læste oplevelsesøkono­mi. Da hun senere, som nyud­dan­net troede, at hun skulle ud og have sig et ”rigtigt vok­sen­job” (=løn­mod­tager­job), blev hun hur­tigt klogere, for netvær­ket i Ladies First viste sig at være særde­les effek­tivt. Efter kort tid blev hun tilbudt flere pro­jek­top­gaver igen­nem sine kontakter.

- Det var røv at være på dag­penge og være tvunget til at søge jobs, som jeg i virke­lighe­den ikke ville have, så jeg beslut­tede mig hur­tigt for at etablere min egen brand­ing- oplevelsesvirk­somhed Buro Yay.

I dag et år senere har Alexan­dra både fået part­ner og prak­tikant i virk­somhe­den og to nye part­nere til at tage sig af arbe­jdet med Ladies
First, som hun i en læn­gere peri­ode har været alene med.

- Det var lidt paradok­salt at være alene om at dri­ve et netværk, og jeg har det bedst med at arbe­jde sam­men med andre. Jeg synes virkelig,
at tin­gene kør­er for mig nu, men det bety­der ikke, at jeg er slup­pet helt af med usikker­he­den. Den vil altid være der, og det er ok, så
længe den ikke forhin­dr­er mig i at gå efter mine drømme.

Synes du, at Alexan­dra skal vin­de prisen som årets kvin­delige iværk­sæt­ter, så kan du stemme i konkur­ren­cen her …skynd dig for afstemnin­gen slut­ter på fredag den 28. november