Kvinder, tænk stort om jeres virksomheder 

Kvinder, tænk stort om jeres virksomheder 

For to år siden gik to nys­tart­ede ingeniørstud­erende i gang med at løse deres 1. semes­ter opgave uden at ane, at de var på sporet af en kar­riere som iværk­sæt­tere og direk­tør­er i en efter­tragtet virksomhed.

I dag dri­ver Heiða Nol­søe og Marie Berggren ”skraldespandsvirk­somhe­den” Drop­buck­et, som udvikler sam­men­klap­pelige affaldss­pande i gen­brugspap til store events og er på vej ind i slag­teri­branchen, hos­pi­tals­branchen og pri­vate for­brugeres hjem.

De er end­nu ikke er færdi­ge med deres uddan­nelse på DTU, men det afhold­er dem ikke fra at dri­ve en pro­fes­sionel pro­duk­tudviklings-virk­somhed med advokat, revi­sor og mil­lion­in­vestor i ryggen.

24-årige Hei­da og 22-årige Marie er desu­den nominer­eret til IVÆKST-prisen som Årets Kvin­delige Iværk­sæt­ter, selvom de aldrig har drømt om et liv som iværksættere.

- Ingen af os sad med en iværk­sæt­ter­drøm. Vi ville bare ud i en virk­somhed og arbe­jde som pro­duk­tin­geniør­er. Nu sid­der vi her og har store plan­er om at etablere vores eget pro­duk­tudvikling­steam og ind­tage eksport­markedet, siger Hei­da Nolsøe.

I beg­y­n­delsen turde hverken hun eller Marie at tænke så stort om deres egne evn­er og Drop­buck­et. Et pro­dukt, som de udviklede på 1. semes­ter efter en snak med nogle ren­o­va­tion­sar­be­jdere, som havde prob­le­mer med at få hen­tet affald ud fra kon­cert­er og andre store arrange­menter i indre København.

- Vi hyggede os med at designe Drop­Buck­et. Det var nok for os den­gang. Vi ville nok ikke have stil­let op til den første inno­va­tion­skonkur­rence, hvis vores pro­fes­sor ikke havde skub­bet på, siger Heida.

Hun opdagede hur­tigt, at mæn­dene i deres omgangskreds, havde nogle meget vildere forestill­inger om, hvad Drop­Buck­et kunne udvikle sig til, end de selv havde.

- For et år siden blev vi kon­tak­tet af en investor, som ville skyde 100.000 kro­ner ind i vores virk­somhed, imod at han fik 50 pro­cent af udbyt­tet. Vi blev vildt beærede og var lige ved at tage imod tilbud­det, men da hun for­t­alte det til hen­des fæt­ter, som stud­er­er økono­mi, var han ikke imponeret.

Fæt­teren advarede dem imod at tage imod tilbuddet;

- I skal tænke det her meget større. I har sindssygt mange muligheder.

Hei­da og Marie lyttede.

Heldigvis.

Et halvt år senere blev de kon­tak­tet af en færøsk erhvervs­mand, som ville investere i skraldespands-konceptet.

- Denne gang var vi bedre klædt på. Vi reg­nede ud, at vi havde brug for 1,3 mil­lion­er kro­ner til at udvikle virk­somhe­den og sikre os paten­tet på vores pro­dukt. Han kunne se et poten­tiale i virk­somhe­den og sagde ja til at dække vores kap­i­tal­be­hov, fortæller Heida.

Hun glæder sig over, at hun har lært at tænke store tanker om sig selv og Drop­Buck­et og håber, at andre kvin­der vil lade sig inspirere af det.

- Kære kvin­delige iværk­sæt­tere. I kan meget mere end at sid­de i et hjørne med jeres lille virk­somhed og hygge jer med det. Tænk stort, så kan der ske de mest utrolige ting.

Hvad synes I om, at I er nomineret i kat­e­gorien Årets Kvin­delige Iværk­sæt­ter og ikke bare Årets Iværksætter?

- Det er sindssygt fedt at blive nomineret i den kat­e­gori. Vi har ikke noget imod, at vi tiltrækker os ekstra opmærk­somhed og får sær­be­han­dling, for­di vi er kvin­der. Vi skiller os ud fra mæng­den, når vi vis­er Drop­Buck­et frem til konkur­rencer og mess­er. Der er så mange mænd. De lign­er hinan­den og jeg har svært ved at huske dem fra hinan­den, men de kan sjovt nok altid huske os og vores koncept.

Synes du, at Hei­da og Marie skal vin­de prisen som Årets Kvin­delige Iværk­sæt­tere, så kan du stemme her