- Med et formål, der er større end profit, får du succes

- Med et formål, der er større end profit, får du succes

rebookingfoto

Pernille Hagen og Trine Ravnkilde Fred­erik­sen er på en mission.

De vil red­de tusind­vis af bøger fra at ende deres liv i en papir­con­tain­er og deres egen gen­er­a­tion fra at glemme, hvad det vil sige at fordybe sig i en bog af papir.

Kon­ceptet er enkelt.

De to unge kvin­der fra Hors­ens sam­ler bøger ind, som folk har kasseret og plac­er­er dem på sted­er, hvor folk ven­ter. På banegår­den, i ven­teværelset og ved busstoppestedet.

”Når folk alligev­el sid­der der og ked­er sig, er det oplagt, at de falder over bøgerne og måske end­da tager dem med hjem. På den måde får bøgerne en chance mere og folk får en læseo­plevelse, som de ellers ikke ville have fået,” fork­lar­er Trine Ravnkilde om pro­jekt Rebooking.

Hun har iværk­sæt­terblod i årerne og krudt i røven.

Pernille Hagen udgør anden halvdel af den nys­tift­ede affalds-nytænkn­ings-virk­somhed Front­grow, som står bag Rebook­ing. Hun er en anelse mere afdæm­pet, men mindst ligeså engageret.

”Jeg er den faglige skraldenørd. Trine spark­er døre ind og sørg­er for, at vi kom­mer ud over step­perne. Vi er det per­fek­te match,” erk­lær­er Pernille Hagen.

Trine Ravnkilde er enig i, at det bety­der alt for deres nys­tart­ede virk­somhed, at de er to om at udvikle den.

”Det fan­tastisk at lave pro­jek­ter med Pernille, for hun har en helt andre tal­en­ter end jeg selv har, men vi har den samme ild i øjnene når hun kom­mer med en ny god idé, og det er der magien opstår.”

Det er også rart at være to, når man skal præsen­tere sine vilde idéer for offent­lighe­den. Sen­est har deres samar­be­jde resul­teret i, at Rebook­ing-kon­ceptet har fået 10.000 kro­ner i kul­turstøtte fra en pul­je i Region Midtjyl­land, som er en afløber af Kul­tur­by Aarhus 2017.

”Vi faldt til­fældigt over en face­book­post om pul­jen, og nu står vi her og har fået så mange penge, at vi kan sørge for, at pro­jek­tet kom­mer rigtigt godt fra start. Det kan blive kæm­pestort, hvis det spred­er sig som ringe i van­det, og det tror vi på,” siger Pernille Hagen.

Hun har tidligere arbe­jdet for den inter­na­tionale affalds­be­han­dlingsvirk­somhed Ter­ra­Cy­cle i Lon­don og været pro­jek­tled­er i ver­dens største miljø-græs­rod­sor­gan­i­sa­tion, Friends of the Earth.

Pernille Hagen elsker affald, så hen­des spe­ciale på miljø­plan­læg­ger-uddan­nelsen han­dlede om, hvor­dan alt det, vi betragter som ”skrald,”  udgør en kæmpe ressource i vores samfund.

Rebook­ing er ifølge de to iværk­sæt­tere ét af mange eksem­pler på, hvor­dan man kan for­længe pro­duk­ters lev­etid og skåne miljøet i en tid, hvor foruren­ing og glob­ale miljøprob­le­mer press­er på.

”Det er vigtigt for os, at de ting, vi sæt­ter i gang i Front­grow ikke bare er sym­bol­ske gerninger. Det skal bat­te noget. Ind­sat­sen skal stå mål med gevin­sten, så vi bruger tid på at under­søge, om det giv­er mening, før vi sæt­ter sådan noget som Rebook­ing i gang,” siger Pernille Hagen.

Bøgerne til pro­jek­tet kom­mer i øje­b­likket fra en enkelt samar­be­jdspart­ner i Hors­ens, som alene sender et ton bøger om ugen til papir­gen­brug. Bøgerne bliv­er aflev­eret i gen­brugs­bu­tikker, som efter et stykke tid må opgive at sælge dem og der­for er nødt til at kassere dem.

”Vi for­længer bøgernes livs­cyk­lus igen­nem Rebook­ing. Vi ind­sam­ler dem, sæt­ter klis­ter­mærk­er på dem som fork­lar­er kon­ceptet og sender dem ud i ver­den igen, så de kan få en ny chance,” fork­lar­er Trine Ravnkilde.

De 10.000 støt­tekro­ner fra Region Midtjyl­land skal først og fremmest bruges til en mærkningsordning.

”Der skal noget til, før du får en dansker til at tage en bog, der lig­ger på et bord med hjem. Der­for har vi fået lavet et tydeligt mærke, hvor der står; Tag mig med hjem og nogle ord om kon­ceptet. Når folk er færdi­ge med at læse bøgerne, håber vi, at de tager dem med ud i det offentlige rum igen og læg­ger dem et nyt sted. Jeg drøm­mer om dag, hvor jeg find­er en af vores bøger ved mit busstoppest­ed,” siger Trine Ravnkilde.

Rebook­ing er ikke sat i ver­den for at de to kvin­der skal tjene en masse penge på det, men ud fra et ønske om at skåne miljøet på en sjov måde og skabe opmærk­somhed omkring deres virk­somhed. Sidst men ikke mindst forsøger de at sparke til deres egen gen­er­a­tions læsekul­tur med pro­vok­erende state­ments som ”Hver gang du ser Par­adise Hotel, begår en bog selvmord.”

”Hvis vi kan åbne folks øjne for, hvor fedt det er at læse en bog i stedet for at sid­de og glo på plas­tik-pat­ter i Par­adise Hotel eller at zappe rundt imellem andre lig­e­gyldige tv-pro­gram­mer, så har jeg nået mit mål,” siger Trine Ravnkilde, som ved siden af arbe­jdet med Front­grow arbe­jder som audi­ol­o­gist i sin mors høreapparats-forretning.

Før pro­jek­tet blev lanceret den 3. april blev det pilot-testet på banegår­den i Horsens.

”Vi plac­erede 6 bøger rundt omkring, og der gik ikke 10 min­ut­ter, før de var taget. Vi kunne næsten ikke få armene ned igen. Det er fedt at se ”affald” få en kul­tur­mæs­sig betyd­ning. Vi drøm­mer også om at give pro­jek­tet en social dimen­sion og lave et rebook­ing-dat­ingsite, hvor folk kan chat­te med hinan­den om de forskel­lige bøger. Tænk hvis folk fandt sam­men og blev kærester, for­di de havde læst den samme bog. Hvor vildt ville det ikke være,” siger Trine Ravnkilde.

Hun har lært at tro og tænke som en iværk­sæt­ter af sin mor.

”Så snart du har et for­mål, der er større end prof­it, vil du få suc­ces. Du skal bare tro på det og lade være med at være bange for at gå på røven. I USA gør de det hele tiden. Du er fak­tisk ikke en rigtig busi­ness­woman før du har prøvet at gå fal­lit derovre.”

Trine Ravnkilde ærgr­er sig over at frygten for at fejle, usikker­hed og lavt selvværd afhold­er mange kvin­der fra at gå efter drømmen.

Det forsøger hun at gøre noget ved igen­nem sit engage­ment i den ver­den­som­spæn­dende organ­i­sa­tion ”Glob­al Dig­ni­ty Girls.” Her er for­målet at styrke unge pigers selvværd og at give dem værdighed og flere kvin­delige rolle­mod­eller at læne sig op af.

”Mange aner ikke, hvad de er gode til, eller også føler de sig aldrig gode nok. Og jo, der er sikkert én derude, der kan nogen­lunde det samme som dig, men du behøver ikke at være den bed­ste i ver­den, før du får i gang. Du skal bare være dig selv og gøre det, du har lyst til. Jeg ved godt, at det er svært, men hvis du beg­y­n­der med at sætte den ene fod foran den anden, så er du allerede i gang. ”