Det er sindsygt hårdt at sælge sig selv, når man er sårbar

Det er sindsygt hårdt at sælge sig selv, når man er sårbar

Da jeg for to uger siden sat­te autosvar på min mail og rejste ud af lan­det, kunne jeg for første gang i mit liv ikke hen­vise kun­der og kilder til en anden medarbejder.

Jeg kunne enten tage arbe­jdet med mig til Tener­ife eller sætte et autosvar med besked om, at jeg ville vende tilbage efter den 6. april på min mail.

Jeg val­gte det sid­ste uden at fork­lare jer, der føl­ger med på bloggen, hvor­for der ikke ville ske en skid på Verdenskvinde.dk  i et par uger (Efter at have skrevet flere hun­drede poli­ti­his­to­ri­er om ind­brud­styve og deres metoder, turde jeg ikke råbe min afre­jseda­to ud til hele verden).

Jeg smut­tede bare af sted og håbe­de på det bed­ste, imens jeg tænk­te på, hvor sår­bar man er som selvstændig.

Èn ting er at rykke to uger ud af kalen­deren til en behagelig badeferie.

Noget andet er at lægge sig syg i uger eller måned­er, at være væk fra virk­somhe­den i mange måned­er på grund af barsel eller at skulle sælge sig selv og være over­skud­sagtig, når man lige har mis­tet sin mor.

Det sid­ste har Lene Nygaard alias inde­hav­eren af mar­ket­ings- og kom­mu­nika­tionsvirk­somhe­den Nygaard*Sørensen og bloggen Designermor.dk kæm­pet med i flere måneder.

To dage før, hun efter endt barsel skulle tilbage til arbe­jdet i sin sovende virk­somhed, døde hen­des mor plud­seligt af et hjerteanfald.

”Den 11.januar døde min mor. Det ændrede hele mit ver­dens­billede. Fra at jeg hver dag havde glædet mig til at komme i gang igen med at arbe­jde igen, var der bare noget andet, der fyldte. Jeg er nødt til at være ærlig og ægte, og jeg kan bare ikke skrive et bege­jstret blogindlæg om en ny kande lige nu. Man bliv­er lidt frelst, når døden plud­selig kom­mer så tæt på. Sådan havde jeg det også, da jeg lige var blevet iværk­sæt­ter. Jeg fat­tede sim­pelthen ikke at andre kunne holde ud at blive hæn­gende i et stres­set ham­ster­hjul med skrig og skrål hver mor­gen, når man bare kunne blive sin egen chef og bestemme sine egne arbe­jd­stider, ” kon­stater­er Lene Nygaard.

Hun kunne ikke drømme om at kaste hånd­klædet i rin­gen, men med til billedet af iværk­sæt­terkvin­der anno 2014 hør­er også his­to­rien om de sit­u­a­tion­er, hvor det ikke altid er lykken at være sin egen lykkes smed.

Lige nu må Lene Nygaard indrømme, at det til tider kunne være rart at have et almin­deligt løn­mod­tager­job, som man kunne tage fri fra. Når man ejer sit eget fir­ma, hænger pri­vatøkono­mi, energiniveau og præs­ta­tion i virk­somhe­den tæt sammen.

”Det er sindsygt hårdt at skulle sælge sig selv, når man er følelses­mæs­sigt sår­bar, men jeg skal jo tjene penge,” kon­stater­er hun.

Forde­len ved et almin­deligt løn­mod­tager­job med mulighe­den for at melde sig syg og lade andre tage over, indtil man selv er på top­pen igen, er til at få øje på i sådan en situation.

”Tin­gene er ikke kom­met let til mig i opstarten efter barsel. Jeg har ikke det samme overb­lik, som jeg ple­jer at have, og jeg har ikke over­skud til langsigtet plan­lægn­ing, men jeg trøster mig med, at det kom­mer. Lige nu løs­er jeg opgav­erne en af gan­gen. Jeg skal også leve af mine opgaver og gode kun­der fre­mover, så jeg må han­ke op i mig selv så godt som jeg kan,” siger Lene Nygaard.

Hun forsøger at lade være med at slå sig selv i hov­edet over, at hun har på det sen­este har forsømt bloggen Design­er­mor, som er katalysator for en stor del af de opgaver, som hun får ind i butikken.

”Når man har en blog, for­ven­ter folk at få noget fra én, men jeg har sim­pelthen ikke haft noget på hjerte. Jeg har skrevet 4–5 indlæg siden jan­u­ar. To af dem han­dler om sorg, men det er jo ikke en sorg-blog, så der er grænser for, hvor meget jeg kan skrive om det emne, lig­e­gyldigt hvor meget det så end fylder i mig,” siger Lene Nygaard og smiler.

Det er ikke første gang i virk­somhe­dens korte his­to­rie, at virke­lighe­den har lavet rav i Lene Nygaards planer.

Da hun etablerede sin virk­somhed, havde hun lige været igen­nem en krævende hor­mon­be­han­dling for at få barn num­mer to.

”Pla­nen var, at jeg skulle vente med at blive selvstændig, til vi havde fået barn num­mer to. Men det ville bare ikke lykkes. Jeg kom jeg i hor­mon behan­dling og det var et kon­stant pres, for jeg skulle møde til behan­dling i Ske­j­by  klokken halvsyv om mor­ge­nen og skulle derud igen i frokost­pausen. Ingen på mit daværende arbe­jde kunne få at vide, hvor­for jeg plud­selig ”skulle i Bil­ka” i frokost­pausen. Jeg kunne ikke være ærlig og blev mere og mere sam­men­snøret. Jeg fik det fysisk dårligt. Oveni at jeg drønede rundt og var sindssygt stres­set og skulle sprøjte mig selv med hor­mon­er om afte­nen, fik min mor en blod­prop i hjertet. ”

På det tid­spunkt ind­så Lene Nygaard og hen­des mand, at de var nødt til at gøre noget andet.

”Vi sat­te os ned, reg­nede på det og fandt ud af, at vi kunne leve uden min løn i en peri­ode. Det var fak­tisk det, vi gjorde i stedet for at lave en for­ret­nings­plan. Aftal­en var, at jeg skulle bruge den første måned på at lande.”

Derefter tog Lene Nygaard en pause i hor­mon­be­han­dlin­gen for at  starte sin nye virk­somhed op.

”To måned­er efter var jeg blevet gravid på den naturlige måde, og så stod jeg der og var midt i at starte en virk­somhed op. Nå, men okay så bliv­er det et meget langt tilløb til en virk­somhed­sop­start og så må jeg jo se, hvor mange der gider hyre mig velv­i­dende, at jeg går på barsel om få måned­er,” tænk­te Lene Nygaard.

Og sådan blev det.

”Det gik over­rask­ende godt og jeg fik fak­tisk 3–4 nye kun­der, imens jeg var høj­gravid. Hvis jeg havde søgt et almin­deligt job på det tid­spunkt, havde jeg aldrig fået det .”

Selvom Lene Nygaard har haft en omtum­let start på sit liv som selvstændig, har hun aldrig for alvor fortrudt, at hun tog springet.

”Jeg møder sjældent venin­der, der lige­som mig siger; Jeg er bare så glad for mit job. Tvær­ti­mod ser jeg mange, som stress­er rundt, for­di de ikke kan få fam­i­lieliv­et til at hænge sam­men og kun har tid til børnene i week­enden. Jeg føler mig priv­iligeret, for­di jeg elsker mit arbe­jde, selv kan tilret­telægge min tid og bor fem min­ut­ter fra kon­toret. Det kan til enhver tid opve­je de ulem­per, der er ved at være selvstændig.”