Nyt liv til gamle dåser og hjælp til sårbare ledige

Nyt liv til gamle dåser og hjælp til sårbare ledige

 For et par måned­er siden mødte jeg Lis­beth Løvig. Hun havde for­ladt sin tidligere tilværelse som HR-chef. Nu var hun i gang med at etablere en pro­duk­tionsvirk­somhed baseret på affald­spro­duk­ter og reha­bili­ter­ing af psykisk syge og andre udsat­te befolkningsgrupper. 

På det tid­spunkt havde hun brugt et halvt år på at pro­duk­tudvikle en serie møbler og brugskun­st under navnet Liv­ing by Heart sam­men med en tidligere kol­le­ga, som er tidligere hån­dar­be­jd­slær­er. Akademik­eren Lis­beth Løvig havde stort set aldrig har holdt en ham­mer, en maler­pensel eller et sæt strikketøj i hæn­derne i hån­den, før hun reg­istr­erede sig som inde­haver af virk­somhe­den Liv­ing By Heart. Men hun havde vil­jen og lysten til at trække i en gam­mel kedel­dragt og bruge timer og dage på at under­søge, om man kan hæk­le dør­måt­ter ud af brugte cykel­slanger, hvor­dan man laver “sæl­geværdig” brugskun­st af stearin­s­tumper og gam­le porcelæn­skop­per,  og hvor­dan man flet­ter gry­de­lap­per af aflagte lagner. 

Da vi en formid­dag i decem­ber sad og drak kaffe i det tidligere sned­keri i Ry, hvor Lis­beth Løvig og kol­le­gaen Katha Hillers sam­men med flere andre iværk­sæt­tere har fået lov til at bo gratis til leje de første to år, tænk­te jeg; 

Hold da op!

Indtil da syntes jeg selv, at det var vildt modigt af mig, at jeg havde aflev­eret min opsigelse for at blive free­lance­jour­nal­ist, men det var jo ingent­ing i forhold til det her. 

Jeg kunne bare fyre op i min gam­le com­put­er, købe mig et domæ­ne­navn  og beg­y­n­de at skrive, imens hun skulle have en vis startkap­i­tal, bruge måned­er på at pro­duk­tudvikle og finde ud af alle mulige kom­plicerede regler om, hvor­dan man som virk­somhed får lov til at lave reha­bili­ter­ings­for­løb for udsat­te langtidsledige.

Den anden dag kom jeg til at tænke på, hvor­dan Lis­beth Løvigs ambitiøse pro­jekt skrid­er frem, da jeg har lavet en aftale med et fan­tastisk nyheds-site ved navn Pos­i­tive Nyhed­er om, at jeg lev­er­er artik­ler til dem i ny og næ. For­målet med Pos­i­tive Nyhed­er er, at formi­dle pos­i­tive og bæredygtige nyhed­er fra Dan­mark og resten af ver­den og jeg er vild tanken og his­to­ri­erne. ( mere om det i et senere indlæg).

Måske er du også nys­ger­rig efter at høre en sta­tus på pro­jekt “Gen­brugspro­duk­ter og socialt ans­var er vejen frem for mit firma.”

Så den kom­mer her:

Efter et halvt års pro­duk­tudvikling og brain­storm over, hvor­dan man kan give brugte cykel­slanger, stearinlysrester og gam­melt porcelæn nyt liv og ny vær­di beg­y­n­dte Liv­ing by Heart i efteråret at forhan­dle pro­duk­terne via deres egen web­shop, men Lis­beth Løvig erk­endte hur­tigt, at der skal mere til for at skabe opmærk­somhed omkring pro­duk­terne. Der­for bliv­er pro­duk­terne nu sol­gt i en række butikker og det går stry­gende.  Men at se gam­le kon­serves­dås­er blive for­van­dlet til deko­ra­tive opbe­var­ings­dås­er er ikke nok for Lis­beth Løvig.

Jeg vil bruge de ting, som jeg har lært som HR-chef til at hjælpe men­nesker ind på arbe­jds­markedet igen. Vi har skabt de per­fek­te ram­mer til det i vores hånd­værks­baserede virk­somhed, så jeg synes kun, at det kan gå for lang­somt med at komme i gang med nogle reha­bili­ter­ings­for­løb, ” siger Lis­beth Løvig.

Det har været en lang, lærerig og tålmodighed­skrævende pro­ces for den ivrige iværk­sæt­ter at få Liv­ing by Heart god­k­endt som aktiver­ingstil­bud for udsat­te borg­ere med fysiske, psykiske eller sociale udfor­dringer for ledi­ge, men nu er aftal­en med Skan­der­borg Kom­mune i stand, og Lis­beth Løvig glæder sig til at se, hvad der kom­mer ud af den.

”Kom­munen har ikke tidligere benyt­tet sig af pri­vate aktør­er på det her område. Vi bliv­er beskrevet som et pilot­pro­jekt og kom­munen har tilk­ende­givet, at de instanser som har med eksem­pelvis psykisk syge at gøre, kan bruge os,” siger Lis­beth Løvig.

Indtil videre har Lis­beth Løvig fokuseret på at få et samar­be­jde med Skan­der­borg Kom­mune i gang, for­di det er her, virk­somhe­den hold­er til.

”Der vil typisk være tale om folk med psykiske lidelser og begrænset over­skud, så det dur ikke, at de skal bruge lang tid på at komme til og fra arbe­jde, men hvis der skulle være mulighed for at samar­be­jde med andre kom­muner, er vi meget åbne over for det,” lyder den foreløbige meld­ing fra Lis­beth Løvig.

Jeg tror lige­som hende på, at “recy­cling” bliv­er det nye sort, og at der er et opgør imod brug-og-smid-væk kul­turen på vej. Sam­tidig tror jeg på, at virk­somhe­den som påtager sig et socialt ans­var vil stå stærkt i fremti­den, så jeg synes, at Liv­ing by Heart har gode kort på hæn­derne og jeg glæder mig til at se, hvad det kan blive til.