På jagt efter 100 kvinder med navnet Bibi

På jagt efter 100 kvinder med navnet Bibi

Mit stereo­type billede af en iværk­sæt­ter som en arbe­jd­snarko­man i spad­sere­dragt med spidse albuer og et stort ego er krakel­eret, siden jeg beg­y­n­dte at sam­le på selvstændi­ge kvin­ders historie.Det samme er sket for fotografen Bibi Berge og hen­des opfat­telse af kvin­der med navnet Bibi, siden hun sam­men med jour­nal­is­ten Bibi Kirkegaard sat­te portræt-pro­jek­tet ”Kender du Bibi” i ver­den sid­ste år.
Fornylig mødte jeg fotografen, som er midt i en rejse, der lign­er min.
Her blev jeg igen bekræftet i, at der er mange måder at være iværk­sæt­ter på, og at der ikke find­es en opskrift på det per­fek­te arbe­jd­sliv, som man slå op i en bog. Den skal man selv finde.”Jeg vil være selvstændig fotograf, men jeg har brug for at bygge det op på min egen stille facon. Der­for har jeg et deltid­sjob som koor­di­na­tor på Gaffa. Det er per­fekt for mig. Hvis jeg skulle ud og sælge hard core fra den første dag og være fuld­stændig afhængig af indt­jenin­gen i min virk­somhed, ville jeg alt for hur­tigt få ondt i maven over det,” kon­stater­er Bibi Berge fra sin pind i kon­tor­fæl­lessk­a­bet Palme­haven i Graven.
Her har flere af hen­des iværk­sæt­ter-bofæller opfor­dret hende til at springe ud som selvstændig på fuldtid, men indtil videre har hun det fint med, at være iværk­sæt­ter på deltid.Det bety­der blandt andet, at hun ikke behøver at tænke økono­mi ind i sit per­son­lige iden­titets-pro­jekt, som han­dler om at portræt­tere 100 danske kvin­der ved navn Bibi .”Når man hed­der Anne, støder man hele tiden ind i andre per­son­er med samme navn. Sådan er der ikke, når man hed­der Bibi. Jeg var alene med mit navn, indtil jeg som 21-årig mødte en anden Bibi i en guldsmede­for­ret­ning. Det var en helt speciel oplevelse. Allerede den­gang beg­y­n­dte jeg at tænke på, om kvin­der, der hed­der Bibi har noget til­fælles,” siger Bibi Berge.
Et par år senere stødte hun på den næste Bibi, som udfor­drede hen­des opfat­telse af, hvor­dan man skal være, for at hed­de Bibi.

”Hun var så forskel­lig fra mig, at jeg tænk­te; Det kan hun da ikke hed­de. Jeg blev lidt desil­lu­sioneret, men nu har vi indtil videre mødt 25 Bibier og jeg har for længst forliget mig med tanken om, at man ikke behøver at se ud og være på en bestemt måde for at hed­de Bibi,” siger Bibi Berge.

For­målet med bogen er at teg­ne et skævt og under­hold­ende billede af tidens kvin­der og piger igen­nem de 100 Bibi’er. Der find­es ifølge Dan­marks Sta­tis­tik 565 per­son­er ved navn Bibi i Dan­mark, og det tager tid at opspore kvin­derne via Face­book og andre medier.

”Jeg tænker ikke over, hvor meget tid, jeg bruger på det, eller at jeg ikke tjen­er penge på det. Jeg gør det for min egen skyld, for­di jeg kan lide det. Andre har ikke pålagt mig en eneste af de ting, jeg fore­tager mig i det pro­jekt. Jeg har altid haft sådan nogle små side­pro­jek­ter. De giv­er mig en enorm glæde, og det er et dejligt kreativt frirum at skabe for sig selv,” siger hun.

Bibi Berge har lært at være i en lang­varig pro­ces og at tage tin­gene, som de kom­mer, igen­nem projektet.

”Vi har ikke sat en dead­line på pro­jek­tet, men beg­y­n­der at speede den lidt op nu, hvor vi sam­ler mange Bibier af gan­gen til foto­ses­sions i Køben­havn og Aarhus. Det er fan­tastisk ikke at vide, hvem der kom­mer ind af døren næste gang, og hvor­dan de ser ud og er som men­nesker. Nogen spark­er døren ind, og siger; Hej, jeg er Bibi, mens andre er meget gen­erte. Jeg forsøger at få deres per­son­lighed frem i billed­erne og vi bed­er altid folk om, at tage det tøj på, som de føler sig bedst tilpas i,” siger Bibi Berge.
På den måde adskiller pro­jek­tet sig meget fra hen­des andre fotoop­gaver, som primært er portræt­fo­tografer­ing til erhvervskunder.
”Her opfor­dr­er jeg for eksem­pel altid folk til undgå tøj med grafisk print og tørk­læder, og så jagter jeg ofte et bestemt udtryk på de billed­er, som har­moner­er med det bud­skab, som virk­somhe­den gerne vil signalere.”
Bibi Berge oplever ofte, at erhvervskun­derne er meget inter­esserede i de mere kreative pro­jek­ter, som hun har været involveret i, selvom de måske alligev­el væl­ger den kon­ser­v­a­tive løsning.
”Jeg håber og tror på, at bogen om de 100 Bibier kan være med til at brande mig og skabe opmærk­somhed omkring min måde at fotografere på over for kun­derne i fremti­den,” siger Bibi Berge.
Hun gør sig ingen illu­sion­er om, at bogen bliv­er en best­seller, men drøm­mer bare om, at se det  fin­urlige billede på 100 kvin­der og piger i 2010’erne på tryk en dag.
”Der er meget opmærk­somhed omkring vores pro­jekt, så jeg tror, at vi har ramt noget. Det fan­tastisk at opleve, hvor hur­tigt kvin­derne åbn­er op og fortæller deres meget per­son­lige his­to­ri­er, få min­ut­ter efter, at vi har mødt dem for første gang. Jeg tror, at vi man­gler oprigtige fæl­lessk­aber, og det er inter­es­sant at tænke på, hvor få fællesnævnere, der egentlig skal til, for at etablere sådan en fæl­lesskab. Her har vi jo kun navnet til­fælles,” siger Bibi Berge.

Er der ikke andre fællestræk ved de Bibi’er, som I har mødt indtil nu?

”Jo, det virk­er som om, at der er et stort omsorgs­gen hos dem, og så arbe­jder mange af dem i kreative erhverv, men det billede kan selvføl­gelig nå at ændre sig.”

I beg­y­n­delsen drømte de to Bibi’er om at finde 100 Bibier i alderen 1–100 år — én fra hver ¨årgang, men Bibierne er skævt fordelt på årgan­gene med en overvægt af kvin­der fra 1970’erne,  så nu forsøger de blot, at få så bred en fordel­ing som muligt.
”Mange fortæller, at de opkaldt efter den svenske skue­spillerinde Bibi Ander­s­son. I beg­y­n­delsen havde vi en drøm om at lave et eksklu­sivt inter­view med hende, men så fandt vi ud af, at hun slet ikke hed Bibi i virke­lighe­den. Det er et kunstnernavn.

“Glans­billedet krakel­erede for os, og det det har vi grint meget af siden,” siger Bibi Berge.
Er du også nys­ger­rig efter at se nogle af de Bibi’er, som de to Bibi’er har mødt siden i sommer?
Her er  et par af de kvin­der, som har meldt sig til projektet.
Øverst: Bibi Deva Sabrin Erik­sen og derun­der: Bibi Ziersen
BIBI-DEVA-SABBRIN-ERIKSEN-1968
BIBI-ZIERSEN-1985