Nå, så du lader dig nok forsørge!

Nå, så du lader dig nok forsørge!

Jeg har fået en mail fra Jette Sørensen som respons på gårs­da­gens skriver­ier om mit anstrengte forhold til penge. Hen­des betragt­ninger fort­jen­er i den grad at blive delt. Så på sådan en almin­delig ons­dag efter­mid­dag i feb­ru­ar præsen­ter­er jeg nu et helt nyt kon­cept på Verdenskvinde.dk: Gæstebloggen.

Hvis du også har lyst til at dele dine erfaringer med og hold­ninger til alt, hvad der har med kvin­der, kar­ri­erevalg, arbe­jd­sliv kon­tra fam­i­lieliv, stress, livskvalitet, pas­sion og iværk­sæt­teri at gøre, så skriv til bs@verdenskvinde.dk og ved­hæft et gerne et billede af dig selv 🙂

I første omgang får du Jette Sørensens indlæg her: 

Hej Bet­ti­na

Igen ram­mer du plet med dit blogindlæg!

Jeg har siden, jeg blev free­lancer, haft nøjagtig de samme tanker og følt min­dreværd, for­di jeg ikke bidrog med lige så meget — eller i det mind­ste nogen penge til fam­i­lien. Og selv om min mand har sagt som din: Det er helt i orden, du bidrager med en masse andet. Eller: det er helt i orden, jeg vil hellere have, at du er glad og ikke stres­set. Så har jeg ikke kun­net tage det ind.

Hver gang nogen har sagt: Nå, får du sol­gt noget i din forretning?

Hvor meget omsæt­ter du for? osv

Eller: Nå, du lad­er dig nok forsørge.

Så har jeg følt mig ramt noget så gru­somt. På min ære. Følt mig fork­ert, for lidt, for dårlig.
Men det er jo deres dom og deres hold­ning, som jeg ikke behøver tage mig af.
Vores økono­mi kan godt hænge sam­men, selv om jeg i peri­oder ikke har tjent særlig meget.
Det er vel ikke noget at skamme sig over?
Så hvor­for bliv­er jeg ramt?
Er det for­di, nor­men i vores sam­fund er, at man skal kunne forsørge sig selv?
Og hvem afgør, hvornår man gør det?
Er det når, man har et “rigtigt job”? Er det, når man tjen­er præ­cis lige så meget eller mere end sin mand?
Er man ikke 100% “med” i sam­fun­det, hvis man ikke arbe­jder fuld tid/tjener et bestemt beløb/kan puttes i en kasse/definere sin
jobbeskrivelse?
Gælder der særlige krav for kvinder?

Da min mand for snart 25 år siden grund­lagde sit fir­ma sam­men med sin kom­pagnon, hævede de ingen løn de første næsten to år. Så da lev­ede vi af min faste løn. Såvidt jeg husker, var der ingen, der stillede spørgsmål til, hvor meget min mand tjente?

Omvendt har jeg, siden jeg start­ede min for­ret­ning fra dag ét skul­let svare på spørgsmål, som “kan man virke­lig leve af det?”, “hvad hæver du i løn om måne­den?” (er de mis­un­delige? forstår de ikke, at man kan gøre ting anderledes? er det pro­vok­erende, når man ikke pass­er ind i “kass­er”?)

Jeg har også ful­gt Andrea Hejl­skovs eksper­i­ment i de svenske skove, været med til at crowd­funde hen­des bog, føl­ger hen­des blog, sæl­ger hen­des bog fra mit for­lagskon­tor og var fornylig til fore­drag med hende i Hol­ste­bro. Hun går planken ud — og det er mega-inspirerende.
Jeg gør det selv kun i det små: Definer­er mit eget job og min egen arbe­jd­stid, væl­ger arbe­jd­sop­gaver som giv­er mig ener­gi og en god
fornem­melse, hold­er høns så jeg ikke støt­ter indus­tri­hønse­hold, har fokus på økolo­gi og køber sjældent kon­ven­tionelt kød. Enten und­vær­er vi kød eller vi spis­er det, som min jæger­søn nedlæg­ger, jeg laver al mad fra bun­den og køber ikke hel- eller halv­fab­rika­ta, 50% af børnenes tøj er fra gen­brug, vi bor i et stort og bil­ligt hus med have på lan­det osv.
(og alligev­el har vi som dig et par bil­er, et hus, nogle børn, et arbe­jde m.m., som der skal hældes penge i.…)

Hverken du eller jeg lig­ger sam­fun­det eller andre til byrde eller hæver offentlig forsørgelse — så vi skal ikke stå til reg­n­skab for
nogen.  Ud over os selv — og vi er åben­bart vores egen hårdeste dommer…