Lav en bevægelse, der er styret af kvinders mavefornemmelse

Lav en bevægelse, der er styret af kvinders mavefornemmelse

”Jeg har lært at lytte til mig selv, for­di jeg havde en mor, som abso­lut ikke gjorde det. Hun endte med at dø af det,” kon­stater­er Anna Von Aabling.

For seks måned­er siden sprang hun ud i en usikker tilværelse som design­er af high end bek­læd­ning til mus­limske kvin­der. Fas­ci­na­tio­nen af stolte kvin­der, som hvil­er i deres egen kvin­de­lighed og et bræn­dende ønske om at gen­sk­abe den faglige stolthed omkring hen­des hånd­værk er dri­vkraften bag for­ret­nin­gen med navnet Hijabiish.

”Der er gået et halvt år, siden jeg blev selvstændig, og det er først nu, at jeg er beg­y­n­dt at blive i tryg i min nye rolle. Når man har brugt mange år på at lære at indordne sig og tilpasse sig en arbe­jd­splads, tager det tid, at lære at lytte til sig selv og nav­igere efter sin mave­fornem­melse,” siger Anna Von Aabling.

Hun har en for­tid som invester­ingsråd­giv­er i Brasilien og indus­triel design­er i Kina, men måtte lægge begge dele bag sig, for­di hun kunne mærke, at ingen af delene føltes rigtigt.

”Alt­ing han­dler om at lytte til dig selv. Hvis du får ondt i maven, så stands op. Du vil sikkert kunne mærke noget indeni dig, der siger; Hov, det var ikke mig, og så skal du høre efter. Lad være med at bruge al din ener­gi på at prøve at bevise noget over for andre. Vi behøver ikke at fork­lare og ret­færdig­gøre vores han­dlinger i ét væk. Alle er værdi­ge til at træffe de beslut­ninger, som de føler er de rigtige,”  siger den unge design­er med så stor selvføl­ge­lighed i stem­men, at jeg føler mig overbevist.

Og dog.

Bety­der det, at du aldrig mere har ondt i maven over noget?

”Nej, men jeg er blevet bedre til at gøre noget ved dårlige mave­fornem­melser i en fart. De første to måned­er i mit liv som selvstændig var for­færdelige.  Jeg sad bare der­hjemme ved min symask­ine og blev mere og selvde­struk­tiv. Nogle dage kom jeg slet ikke ud af nat­tø­jet,” siger Anna Von Aabling.

I des­per­a­tion over sin ensomhed spurgte hun folkene bag Start up City i Aarhus, om hun måtte fly­tte ind med sin symaskine.

”Det skulle de lige tænke over. De var mere vant til at folk fly­t­tede ind med deres com­put­er, men jeg fik  lov, og nu har vi lavet en helt ny afdel­ing for designere og skræd­dere i Aarhus, som hed­der Fash­ion Hub,” kon­stater­er Anna Von Aabling tilfreds.

Først da hun kom ud af sin ensomhed og fik mulighed for at være sam­men med andre kreative men­nesker, kunne hun for alvor komme i gang med at udleve drøm­men om et liv som design­er af mus­lim­sk beklædning.

”Jeg læste en gang et per­sisk digt om, at man skal blive ved med at slå sit hjerte til jor­den, indtil det åbn­er sig. Det er så rigtigt. Når du gør nogle smerte­fulde erfaringer, får du en ny livsan­skuelse. Erfaringerne er med til at smadre skallen og åbne dine øjne for, at livet i virke­lighe­den kun han­dler om én ting. Kærlighed til os selv og til hinan­den. Vi burde lave en bevægelse, der er styret af kvin­ders mave­fornem­melse. Den tager aldrig fejl,” erk­lær­er Anna Von Aabling.

For en måned siden stod hun foran 600 erhvervsledere og for­t­alte om Fash­ion Hub til et arrange­ment i Start Up City ‚og forleden tog hun sin gul­vlange drøm af en per­sisk prins­essekjole på i byen.

”Min fas­ci­na­tion af mus­limske kvin­der han­dler især om den måde, de kan stå midt i en for­sam­ling og hvile i sig selv i al deres kvin­delige stolthed. De behøver ikke at have en bestemt uddan­nelse, et bestemt job eller en bestemt krop for at være noget. Som kvin­der står de bare der og hvil­er i sig selv og udstråler styrke. Sådan havde jeg det, da jeg stod der i min lange kjole  i al min kvin­delige stolthed, og sådan skulle alle kvin­der have det,” siger Anna Von Aabling.

Hun vil opfor­dr­er andre iværk­sæt­ter kvin­der til at holde hov­edet højt og være stolte af sig selv og deres evner.

” Jeg tager stolthed i mit pro­dukt og fork­lar­er, hvor meget arbe­jde der er lagt i det. Folk er vant til at få kastet to t‑shirts i nakken til 100 kro­ner. De har glemt, at det er et hånd­værk, og så kan det være svært at forstå prisen på mine designs, men når jeg fork­lar­er folk om alt det arbe­jde, jeg læg­ger i en kjole, kan de godt forstå det.”

”Hvor ofte sæl­ger du noget?”

”Det sker ikke så tit end­nu, for jeg er virke­lig dyr. Jeg insis­ter­er på, at jeg vil have en ordentlig timeløn. Folk betaler uden at blinke en it-mand eller advokat 1500 kro­ner i timen. Jeg står fast på, at mit arbe­jde er lige så meget værd, og jeg håber og tror på, at folk vil få øje på vær­di­en i at eje et stykke skræd­der­syet tøj.”

Hvor­dan over­lever du så økonomisk?

”Ha.ha. Det gør jeg heller ikke. Eller det vil sige, at jeg over­lever på lån og dårlig økono­mi lige nu. Jeg gider ikke at bruge min tid på at bekym­re mig om det, men fokuser­er i stedet på, hvor meget jeg vil det her. Jeg dør jo nok ikke af sult, og jeg kan hele tiden mærke, at der sker små frem­skridt. Jeg drøm­mer om at blive mul­ti­mil­lionær. Det er jeg født til, og jeg gør det ikke på den fes­ne måde, så skidt med, at jeg er virke­lig fat­tig nu. Sådan bliv­er det ikke ved med at være.”