Vi går ind i en ny tid med hjertet forrest, og jeg er klar

Vi går ind i en ny tid med hjertet forrest, og jeg er klar

Jeg har lige fået papir på min pas­sion. Nu kan den nye ver­den bare komme an. Jeg taler om den ver­den, hvor ledere og ansat­te er drevet af pas­sion frem for prof­it i deres arbe­jde og hvor den dybere mening med virk­somhe­dens eksis­tens bliv­er vigtigere end nogensinde. Efter at at have tilbragt tre timer i sel­skab med stifteren af direktørdating.dk og den såkaldte pas­sion­stest, kan jeg end­nu engang kon­statere, at stærke  og uni­verselle kræfter arbe­jder på at foran­dre vores til­gang til vores arbe­jd­sliv i fremtiden.

Der er et par­a­digmeskifte i gang. Det bety­der, at vi ikke kan ikke blive ved med at bruge vores intel­li­gens på at eksek­vere noget, som ikke giv­er mening for os og som vi ikke bræn­der for. Vi skal finde ind til vores pas­sion og lære at lytte til hjertet, før vi lad­er hjer­nen tage over. På den måde får vi top­mo­tiverede ledere og ansat­te,” siger  Susanne Frandsen.

Hun er cer­ti­fi­ceret i den amerikanske “The Pas­sion Test” og men­er, at den burde indgå i enhver job­sam­tale. En led­er skal kende sin egen og sine ansattes pas­sion og plan­lægge arbe­jdet således, at alle får lov til at lave noget, som de virke­lig bræn­der for.

Det lyder fan­tastisk, men hvad er det nu lige der er min pas­sion udover, at jeg er ret vild med at skrive his­to­ri­er om sådan nogen som Susanne Frand­sen. Se det forsøgte jeg via pas­sion­stesten at få svar på i dag.

Er I nys­ger­rige efter at høre, hvad jeg fandt frem til?

Efter en læn­gere seance, hvor de første ti ting, der faldt mig ind, skulle opve­jes imod hinan­den for at finde de fem vigtig­ste, fandt jeg blandt andet ud af, at fam­i­lien ikke er blandt mine vigtig­ste passioner.

What?

Det havde jeg ikke lige reg­net  med. Det bety­der ikke, at jeg ikke elsker dem. Det bety­der bare, at de får en end­nu gladere mor, hvis jeg efter­lever følgende:

1. Jeg er aut­en­tisk og åben over for andre mennesker

2. Jeg er til­freds med mig selv og tør at stå frem med mine hold­ninger i store forsamlinger

3. Jeg har økonomisk fri­hed til at gøre det, som jeg har lyst til. Heri­b­landt at rejse til udlan­det mindst 3 gange om året

4. Jeg er sam­men med og opsøger inspir­erende mennesker

5. Jeg er i stand til at hjælpe andre men­nesker ved hjælp af mine egne erfaringer og min historiefortælling

Min hjerne kunne selvføl­gelig godt have øns­ket sig nogle mere konkrete pas­sion­er, som man kan måle på, men sådan leg­er hjertet ikke. Til gengæld har jeg fået nogle red­sk­aber, som jeg vil arbe­jde videre med for at blive end­nu mere konkret på mine pas­sion­er. Jeg ved ikke, hvor­dan jeg byg­ger en for­ret­ning op omkring de fem punk­ter, men det skal jeg ikke spekulere på, siger Susanne Frand­sen. Det vil vise sig hen af vejen, så længe jeg er tro mod mine pas­sion­er, så nu vil jeg holde week­end. His­to­rien om Susanne Frand­sen og hen­des “Mis­sion Ledelse med hjertet foran” får i en anden dag.