Nu vil jeg ikke panikke mere over den elevator-tale

Nu vil jeg ikke panikke mere over den elevator-tale

Der har været stille på bloggen de sen­este dage.

Men der har ikke været stille inde i mit hoved.

Jeg har haft travlt med at diskutere med mig selv for at finde frem til et skarpt bud­skab, en klart defineret mål­gruppe og en over­sigt over hvilke pro­duk­ter, jeg vil have på hylden i min “butik.”

Mange vil nok hævde, at det havde været smart at få de tre basale overve­jelser på plads, før jeg beslut­tede mig for at blive selvstændig.

De har ret.

Selvføl­gelig burde jeg været blevet i mit trygge løn­mod­tager­job indtil jeg havde udtænkt en konkret plan for, hvad jeg vil sælge, hvor­for, hvor­dan og til hvem.

Men mit hjerte løb af med mig. Jeg nægt­ede at lytte til erfarne folks velme­nende råd om for­nuftige for­ret­nings­plan­er, ele­va­tor­taler, mål­grup­per og pro­duk­ter. Jeg havde jo for h.….. bare lyst til at møde de her kvin­der, skrive deres his­to­ri­er og blive klogere og gladere.

Så nu sid­der jeg her med en klar idé om, hvad jeg har lyst til at fylde mine arbe­jds­dage med og en tåget idé om, hvilken vær­di mine ord har for jer læsere derude, og hvad mit pro­jekt “find 100 kvin­der og skriv deres his­to­rie” egentlig skal føre til, sådan helt konkret.

Skal jeg skrive en bog?

Skal jeg sælge his­to­ri­erne i andre ver­sion­er til diverse medier?

Skal bruge his­to­ri­erne som afsæt til en række fore­drag for kvin­der, som drøm­mer om et andet arbe­jd­sliv, men man­gler inspi­ra­tion fra andre til at gøre det?

 

Skal his­to­ri­erne være en af byggestenene i et helt nyt medie for kvin­der, som han­dler om kar­riere og selvud­vikling frem­for mode og skøn­hed og har benene solidt plantet i den jyske muld?

Helt ærligt. Jeg ved det ikke, og jeg kunne desværre ikke finde svaret på Google, selvom gud­erne skal vide, at jeg har prøvet.

Måske burde jeg give op og kon­statere, at jeg hverken er strate­gisk, mål­ret­tet  eller pro­duk­to­ri­en­teret nok til at være i det her game.

Og dog.

Imens jeg sid­der og spekulerer på, hvad det hele mon skal ende med, sker der det forun­derlige, at nye kvin­der, som jeg aldrig har mødt, find­er vej til min ver­den­skvin­de-face­book-side og beslut­ter sig for at følge med i mit projekt.

Hvor­for gør I mon det?

Har jeg mon alligev­el en eller anden vare på hylden, som I kan bruge til noget?

Siden jeg opret­tede face­book-siden sidst i decem­ber har jeg fået tæt på 100 tips til his­to­ri­er om “ver­den­skvin­der” fra hele lan­det uden at bruge penge på face­book-reklamer eller anden markeds­føring. Jeg har bare spurgt om jeres hjælp.

Der går nærmest ikke en dag, hvor jeg ikke får mails og besked­er med opbakn­ing til mit projekt.

Jeg bliv­er høj af glæde hver gang, der tikker en mail ind med et emne til en ny his­to­rie om en kvin­de, som har gjort sin pas­sion for alt fra natursvampe til sol­daterkæresten, chili­planter og tørk­læder til sin lev­evej. Der må alt­så være en eller anden inter­esse for at dele og læse de his­to­ri­er, som jeg selv bliv­er klogere på livet af at høre og genfortælle.

Der­for har jeg med hjælp fra en af mine tro­faste føl­gere beslut­tet mig for, at jeg ikke gider panikke mere over den ele­va­tor­tale, før jeg har skrevet de første 20 historier.

Jeg laver sim­pelthen en kon­trakt med mig selv om, at  jeg ikke må bruge mere af min dyre­bare tid på at spekulere på, hvad målet med ind­sam­lin­gen af de 100 his­to­ri­er er, og hvor­dan jeg skal omdanne det til en bæredygtig for­ret­ning, før jeg har skrevet de første 20 his­to­ri­er. Kon­trak­ten bliv­er skrevet ned på et stykke papir i dette øje­b­lik. Det er jeg blevet rådet til af en af de iværk­sæt­ter-kvin­der, som jeg allerede har skrevet om. Det skulle gerne fun­gere således, at jeg nu kan lægge de vigtige tanker på hylden, indtil der forhåbentlig teg­n­er sig et lidt klarere billede af, hvad det er, jeg har gang i.

Som en læs­er skrev til mig for kort tid siden:

Jeg kan godt forstå, at du har som­merfugle i maven, men jeg ved, at lige plud­selig, så er den der bare. Mon ikke, der teg­n­er sig et billede, når du har inter­viewet nogle flere?  Sig til, hvis du får brug for en snak. Jeg nyder at læse dine beretninger om spæn­dende kvin­der og jeg tror på, at der vil teg­ne sig et billede af nogle kvin­der, der har fun­det nogle helt andre væk­st­para­me­tre end de gængse. Det er efter min over­be­vis­ning den vej, ver­den drejer nu.”

Jeg håber og tror, at hun har ret. Tusind tak for de opmuntrende ord til alle jer derude. Nu kaster jeg mig over den næste 15 kvin­der, og så må vi se, hvad det før­er til.

Hvad tænker I om den beslut­ning? Er det helt skørt? Kan I bruge det her indlæg til noget? og hvor­for har I egentlig val­gt at følge med i det her projekt?