- Beslut dig for, at livet er et eventyr

- Beslut dig for, at livet er et eventyr

ry kvinder 022

Jeg har tjent min første dol­lar. Den hang på et pengetræ i en gam­mel kam­pestens­bygn­ing i Gl. Rye. I huset bor der to usæd­van­lige kvin­der, som har beslut­tet sig for, at livet og deres fælles virk­somhed “Cre­ative Spaces-fm.com” er et eventyr.

I første omgang var jeg skeptisk.

Helt ærligt.

Man kan da ikke bare beslutte sig for at for­van­dle sit liv et even­tyr fra den ene dag til den anden. Der er reg­ninger, der skal betales, der skal mad på bor­det hver dag og hvad men­er de egentlig med et eventyr?

Men da Marie Franck i tele­fo­nen præsen­terede mig for kalen­deren, som de oper­erer med i virk­somhe­den, spidsede jeg ører.

Vin­teren er hård at komme igen­nem, så vi har skiftet feb­ru­ar ud med Thaibru­ar. De sen­este tre år har vi  drevet vores virk­somhed fra en strand i Thai­land i feb­ru­ar måned. Det kan man sagtens.”

Okay. Hvis man bare sådan kan beslutte sig for at fly­tte sin virk­somhed til Thai­land i feb­ru­ar ( Læs: Det er snyd. Det vil jeg da også), så må der være noget ver­den­skvin­de-agtigt over den virk­somhed, som vi andre kan lade os inspirere af.

Således gik det til, at jeg plud­selig fandt mig selv i sel­skab med kun­st­neren Marie og over­sæt­teren Helene, som for­t­alte mig his­to­rien om, hvor­dan de mødte hinan­den, efter en lang peri­ode med syg­dom, sorg og død.

Efter deres livs største kris­er traf de en fælles beslut­ning om for­van­dle resten af deres liv til et eventyr.

I dag er de part­nere pri­vat og for­ret­ningsmæs­sigt. De har sam­men skrevet bogen Kreative Mellem­rum og Marie hold­er blandt fore­drag, kurs­er og work­shops med det for­mål at gøre folk klogere på, hvor­dan man ved at dyrke sin kreativitet og give sig selv lov til at tage små afbræk fra det for­nuftige og pro­duk­tive hverdagliv, kan få et bedre liv og arbejdsliv.

Skal vi blive ved med at skabe virk­somhed­er, som vi altid har gjort, eller skal vi turde tro på, at der find­es andre veje? Hvor­for ikke skabe nye tanke- og han­dlemøn­stre og bruge kreativiteten og pas­sio­nen kon­struk­tivt til at gøre dine drømme til virke­lighed?,” spørg­er Marie Franck.

Alle taler om at vi skal være kreative og tænke ud af bok­sen som iværk­sæt­tere og som land for at klare os imod konkur­ren­cen fra resten af verden.

Men hvor­dan bliv­er vi det, hvis vi sid­der og stir­rer ind i den samme com­put­er­skærm på det samme kon­tor dag ud og dag ind?

Vi skal skifte vores arbe­jd­szon­er ud løbende for at nære kreativiteten,” siger Marie Franck.

Mindst hver tred­je måned rykker de to kvin­der kon­toret ud af huset i Gl. Rye.

Når man, som mange virk­somhed­er i dag kun har brug for sin tele­fon og sin com­put­er, er der mass­er af mulighed­er. Om som­meren beg­y­n­der vi dagen med en ro-tur på Mossø og så find­er vi en grøn plet at arbe­jde fra. Hvis vi skal holde fore­drag på Sjæl­land, sørg­er vi for, at der er plads i kalen­deren til et muse­ums­besøg eller noget andet, der kan inspirere os,” siger Marie Franck.

De tøvede heller ikke med at tage beslut­nin­gen om at rejse til Book­Ex­po i New York, da det lykkedes at få udgivet par­rets fælles bog på det amerikanske eBogs­marked i forbindelse med en prøvekørsel af det nye kon­cept, Slice­books, hvor for­brugerne kan nøjes med at købe et kapi­tel af gan­gen ist­edet for en hel bog.

Havde I råd til det”?

Nej, egentlig ikke, men da vi havde købt bil­let­terne, var der plud­selig flere der ringede for at booke et fore­drag. Sådan er det fak­tisk altid, når vi beslut­ter os for at gøre noget, som gør os glade og giv­er os ener­gi, så løs­er tin­gene sig af sig selv,” siger Marie Franck.

Det er ikke en guld­grube for de to kvin­der, at dri­ve selvstændig virk­somhed, men det har heller aldrig været meningen.

Vi har ikke sat et gyldent økonomisk mål. Vi ser bare, hvad det bliv­er til. Hver tred­je måned ser vi på vores bankkon­to og find­er ud af, hvilke drømme vi kan realis­ere,” siger Marie Franck

Indtil nu har de fået flere drømme opfyldt, end de nogensinde havde tur­det håbe på, da de beslut­tede sig for at livet skulle være et even­tyr. Drømme har det med at vokse sig større, så nu har kun­st­neren Marie Franck skabt en skulp­tur ved navn “The Mon­ey Tree.” Den består af en guldele­fant, som er inspir­eret af par­rets årlige ophold i Thai­land og et træ med et guldæble, der er fyldt med dollarsedler.

2014 er året, hvor vi vil have fokus på vækst, så jeg har lavet den her for at hjælpe det lidt på vej,” siger Marie Franck.

Hun smil­er og piller en dol­lar-sed­del af træet.

Den skal du have. Så kan du sige, at du allerede er beg­y­n­dt at tjene dine penge i amerikanske dol­lars. Så skaber du en masse pos­i­tiv ener­gi. Resten  kom­mer af sig selv, hvis du tror på dig selv og er aut­en­tisk i det, du gør og siger,” siger Marie Franck.

Okay, Det lyder alt­så nem­mere sagt end gjort

Det er det også, men hvis du beg­y­n­der med at fokusere på, hvad du har lyst til at beskæftige dig med og hvad du kan give til andre i stedet for at fokusere på, hvad du vil have ud af det, og hvor mange penge, du vil tjene på det,  så er du godt på vej.”