Først fik hun stress, så blev hun selvstændig

Først fik hun stress, så blev hun selvstændig

Merete Vigen beslut­tede sig efter en sygemeld­ing med stress og udbrændthed for at blive selvstændig. I dag er hun en af de få kul­tur- og natur­formi­dlere i Dan­mark, som ikke er offentligt ansat.

”En krise i livet er en anled­ning til at få stil­let skarpt på sit liv. Sådan var det for mig. Jeg blev sygemeldt med stress og beslut­tede mig for, at jeg aldrig ville tilbage til mit gam­le arbe­jde igen. Jeg brugte et halvt år på at slikke sårene og bygge en ny fremtid op inde i hov­edet. Jeg tog på iværk­sæt­ter-kur­sus for at for­berede mig.. Da det halve år var gået gik jeg i luften med mit kon­cept og min hjemme­side,” siger Merete Vigen.

Virk­somhe­den er bygget op omkring den store viden om det syd­vestjyske land­skab, som hun har opbygget i sit tidligere virke. Merete Vigen arran­ger­er blandt andet ture til Fil­sø, Dan­marks nye sø, klithed­erne og plan­tagerne imellem Blå­vand­shuk og Ringkøbing Fjord, og det har afst­ed­kom­met en del kom­mentar­er af den her type: ”Du er sej, men kan man virke­lig tjene penge på at gå rundt derude?” Svaret er ja. ”Jeg har trukket ca. 15.000 kro­ner ud til mig selv hver måned, siden jeg start­ede virk­somhe­den op for et år siden. Det er ikke en bon­degård, men vi kan få det til at hænge sam­men. Jeg har da haft ondt i maven over økonomien engang imellem, for­di jeg sjældent ved, hvad jeg ender med at tjene i næste måned, men jeg havde mere ondt i maven, da jeg var løn­mod­tager og gik på arbe­jde hver dag,” siger Merete Vigen. Merete Vigens virk­somhed laver også en række free­lanceop­gaver og pro­jek­ter inden­for formidling og tur­is­meud­vikling, så der er opgaver til hele året. Selvom det ikke altid er en dans på ros­er at være selvstændig, er hun lykke­lig for, at hun traf beslut­nin­gen om at vinke farvel til tilværelsen som lønmodtager.

”Jeg har især skul­let øve mig i at lægge den vestjyske beske­den­hed på hylden og stå fast på, at jeg lev­er­er et godt pro­dukt som er penge værd. Kvin­der i vores gen­er­a­tion er enormt dygtige til det, vi gør, men vi tror ikke altid selv på det. Når vi endelig tager kam­p­en op med vores indre dæmon og springer ud og bliv­er selvstændi­ge, når vi langt, for­di vi fak­tisk er bedre, end vi selv går og tror,” siger Merete Vigen.

For hende han­dler livet som selvstændig ikke om, hvornår hun har tjent sin første mil­lion. Den han­dler om fri­hed, faglig stolthed og mulighe­den for at have en flek­si­bel hverdag, som har­moner­er med fam­i­liens behov.

”Det bety­der meget for mig, at jeg kan passe mit arbe­jde ind i det at have en fam­i­lie uden stress og jag. Jeg hold­er oftest fri om efter­mid­da­gen, så jeg kan drikke efter­mid­dagskaffe med børnene og de lige får lov til at lande. Så kan jeg altid arbe­jde på andre tid­spunk­ter, rigtig mange week­ender går med arbe­jde.” siger hun. Flek­si­biliteten er afgørende for Merete Vigen, som er mor til fire og har svært ved at genk­ende sig selv i den måde iværk­sæt­tere som regel bliv­er frem­stil­let i dagens Danmark.

”Vi er fak­tisk en del iværk­sæt­tere, som bare har det mål, at vi vil kunne tjene vores egen løn og have et godt arbe­jd­sliv. Vi går ikke rundt og drøm­mer om at blive gazelle-virk­somhed­er eller at få 10 medar­be­jdere,” siger Merete Vigen.

Hun synes, at der er for meget fokus på vækst, prof­it og gazelle­virk­somhed­er i debat­ten om dan­sk iværksætteri.

”For mig er suc­ceskri­teri­et er at tjene en rimelig løn hver måned og at have et arbe­jd­sliv, som jeg elsker. Nu kan­jeg mærke at flere og flere får øjnene op for, hvad jeg kan og at virk­somhe­den ekspan­der­er hele tiden, så det er jo  bare end­nu et bevis på, at det godt kan lade sig gøre at være iværk­sæt­ter på min måde,” siger hun.