Jeg sad lige og skrev på min mission, da Hildebrandt blandede sig

Jeg sad lige og skrev på min mission, da Hildebrandt blandede sig

På det sen­este har jeg talt med mange kvin­der, som enten er dødtrætte af deres arbe­jde, eller dybt taknem­melige for, at de sam­lede mod til sig og blev selvstændi­ge. Fælles for dem alle er et bræn­dende ønske om at få lov til at beskæftige sig med ting, der giv­er mening.

Jeg har det på samme måde.

Dag for dag sporer jeg mig, takket være jeres input, opfor­dringer om ikke at give op og min egen gode mave­fornem­melse mere og mere ind på, hvad Verdenskvinde.dk præ­cist skal bidrage til ver­den med.

I dag var jeg klar til at skrive min mis­sion. Det tog mig ikke mange min­ut­ter, og den lyder sådan her:

Mis­sio­nen med Verdenskvinde.dk er at sam­le kvin­der på tværs af alder, geografi, arbe­jd­som­råde og over­be­vis­ning med ét fælles mål. Jeg vil skabe et forum, hvor vi kan inspirere og hjælpe hinan­den med at skabe et arbe­jd­sliv og en hverdag, som giv­er mening for os selv . Vi skal inspirere hinan­den til at tage ans­var for vores eget liv og erstat­te stress, brok, et util­fredsstil­lende arbe­jd­sliv, over­for­brug og dårlige mave­fornem­melser med glæde, ro og fokus på de ting, der virke­lig giv­er vær­di. Sådan skaber vi mor­genda­gens ver­den­skvin­der i mor­genda­gens Verden.

Tak skal du have. Det er store ord.

I det øje­b­lik, jeg trykkede på gem, tikkede der en face­book-opda­ter­ing med ref­er­ence til ledelses-guru­en Steen Hilde­brandts nye bog ind.

Her får virk­somhed­er med ensidig fokus på prof­it en spand koldt vand i hovedet.

Tak skal du have, Hildebrandt.

Jeg blev så glad, da jeg læste hans tes­ta­mente, at jeg bliv­er nødt til at dele det med jer her på bloggen:

Alt er udvortes. Men hvor taler du om følelser? Hvor taler du om menin­gen med livet? Taler vi om det i folkeskolen eller på uni­ver­siteterne? Svaret er nej. Vi har ikke et sprog for det. Det er ikke legit­imt at sige: ’Den beslut­ning er ikke i overensstem­melse med menin­gen med mit liv. Jeg kan ikke stå inde for det, så nu trækker jeg mig ud, eller arbe­jder for andre beslut­ninger og en anden strate­gi. Du vil være en død mand. Kon­sekvensen er virk­somheds-ledere, der kun evn­er at træffe kort­sigt­ede beslut­ninger i jagten på prof­it. De skær­er ned, fyr­er, slanker pro­duk­tio­nen og skaber kort­sigtet pro­duk­tivitet. De red­der sig igen­nem i en kort peri­ode, men de risik­er­er også at dø af det. Lang­somt vis­ner virk­somhe­dens rela­tion­er. På et tid­spunkt bliv­er virk­somhe­den for­ladt af dem, der fak­tisk var hele grun­den til, at de kunne dri­ve en for­ret­ning, for eksem­pel for­brugerne, køberne og medar­be­jderne. Om blot 10 år vil bæredygtighed ikke læn­gere være nice to have, men need to have for danske virk­somhed­er. Det vil styre inve­stor­erne, de bed­ste ansat­te og ikke mindst kun­dernes valg. Den enkelte virk­somheds prof­it­mak­simer­ing er ikke bare uhold­bar for klo­den, når den sker uden tanke for omver­de­nen. Den svækker også virk­somhe­dens over­levelses-evne i en tur­bu­lent ver­den,” skriv­er han.

Jeg håber og tror på, at han har ret, og er jeg klar til alt det nye. Hvad med dig?