Jeg har aldrig set mig selv som sælger, men…

Jeg har aldrig set mig selv som sælger, men…

Der blev brugt mere tid på at stud­ere ale­viernes rit­uelle prak­sis i Tyrki­et end på at lære kun­sten at sælge sig selv og sit pro­dukt, da Ann Louise Slot stud­erede antropolo­gi på Aarhus Universitet.

Antropolo­gi er fan­tastisk, men det kan også hur­tigt blive ind­spist. Jeg var i mod­sæt­ning til mange andre ikke optaget af at komme til at lave feltar­be­jde på Bor­neo. Jeg ville hellere bruge antropolo­gien til at forstå det mod­erne men­neske. Jeg har nok altid haft en prak­tisk og busi­ness-agtig til­gang til tin­gene. Man er vel vok­set op i Hern­ing,” siger Ann Louise Slot med et smil.

I novem­ber sprang hun ud som iværk­sæt­ter med spe­ciale i at råd­give iværk­sæt­tere og min­dre virk­somhed­er om, hvor­dan en mere human­is­tisk og bæredygtigtil­gang til dét at dri­ve virk­somhed kan forbedre dens chancer for at over­leve og vækste. 

Jeg har aldrig set mig som sæl­ger i en tra­di­tionel for­stand, men jeg oplever heller ikke, at det er nød­vendigt for at lykkes som iværk­sæt­ter. I dag han­dler salg meget mere om rela­tion­er end hard­core-kan­vas-salg. Jeg skal netværke og dele ud af min viden. Jo mere nøgen ( alt­så i over­ført betyd­ning 🙂 og ærlig jeg tør at være, jo let­tere kan folk finde ud af, hvad jeg står for. For­ret­ning han­dler ikke kun om prisen og pro­duk­tet. Det han­dler ligeså meget om rela­tion­er og følelser,” siger Ann Louise Slot.

Forleden spurgte hun én af sine kun­der, som hun har fået igen­nem netvær­ket, hvor­for han lige netop har val­gt hende.

Jeg kunne bare mærke, at du kan noget,” lød svaret kort og godt.

Ann Louise Slot har bygget virk­somhe­den Con­nec­tio i Ry op omkring sin antropol­o­giske tankegang, sine egne erfaringer med at springe ud som iværk­sæt­ter og erfaringerne fra opbygn­ing af nye for­ret­ning­som­råder i rengøringskon­cer­nen ISS.

Det var vildt for en human­ist som mig, at blive en del af en sindssygt vækst- og tal­fokuseret virk­somhed  som ISS, men det var også fedt , for der er en fan­tastisk entre­prenør-ånd i dén virk­somhed. Hvis man får en god ídé, får man bare lov til at løbe af sted med den. Det var lige noget for mig,” siger Ann Louise Slot.

Hun stod i spid­sen for en række sociale og inno­v­a­tive pro­jek­ter, som blandt andet betød, at ISS fik et bedre rekrut­ter­ings­grund­lag og en inte­gra­tionspris for et pro­jekt, som han­dlede om, hvor­dan man hjælper men­nesker med post­trau­ma­tiske stress-lidelser ind på arbejdsmarkedet.

Jeg kan ikke sige det højt nok. Hvis du ikke har tænkt det men­neske­lige aspekt ind i din virk­somhed, så risik­er­er du at spænde ben for dig selv. Vækst i en virk­somhed han­dler ikke kun om økono­mi. Det han­dler om at koble hjerte og for­ret­ning sam­men. Jeg møder mange, som har en mål­sæt­ning om at for­doble indt­jenin­gen, mens de på det per­son­lige plan ikke kan ELLER VIL holde til at arbe­jde 60 timer om ugen læn­gere,” siger Ann Louise Slot.

I hen­des hov­ed består en bæredygtig for­ret­nings­plan både af en per­son­lig, for­ret­ningsmæs­sig, kun­demæs­sig og sam­fundsmæs­sig målsætning.

Hvor­dan skal dit fam­i­lieliv og din fritid tilret­telægges. Hvor mange timer vil du arbejde?

Hvor­dan skal for­ret­nin­gen dri­ves, og hvad skal der til for at du når dine mål – skal du sælge x antal artik­ler eller kjoler?

Hvilken vær­di giv­er du dine kun­der og hvordan?

Hvilken sam­fundsmæs­sig vær­di har dit produkt?

Ann Louise Slot tror på, at sid­st­nævnte får end­nu større vær­di og opmærk­somhed fra for­brugerne i fremtiden.

Vi ser det over­alt i sam­fun­det lige nu. Nye bæredygtige og socialt ans­varlige virk­somhed­er og fæl­lessk­aber opstår. Nogle virk­somhed­er snakker stadig kun om økono­mi og om, at vi bare skal løbe hur­tigere, mens andre søger nye veje og er klar til at tænke bæredygtig udvikling ind i deres virk­somhed for deres egen og deres ansattes skyld. Det kan både være en måde at adskille sig fra konkur­renterne på og at skabe en bedre arbe­jd­splads på,” siger hun.