Hvis økonomien er din drivkraft, så lad være

Hvis økonomien er din drivkraft, så lad være

gitteogpeterlille

I går drak jeg kaffe med Gitte og Peter Dals­gaard, som har lavet en “helt umulig” for­ret­nings­plan for deres virksomhed.

Den han­dler hverken om, hvor meget EventSup­port skal væk­ste i kro­ner og øre eller ansat­te i fremti­den. Til gengæld er over­skrifterne i pla­nen, at de kun vil arbe­jde med men­nesker, som de kan lide og at det skal være sjovt at gå på arbe­jde. Hver dag.

Det kan jeg godt lide.

Jeg har selv været ansat i en virk­somhed med mas­siv og ensidig fokus på indt­jen­ing og effek­tivitet. I beg­y­n­delsen følte jeg mig fork­ert, for­di jeg ikke kunne omsætte chefens ugentlige rap­porter om, hvor meget vi var foran eller bagud på bud­get til en form for moti­va­tion i arbe­jdet. Senere fik jeg ondt i maven og blev i dårligt humør. Tilsidst måtte jeg se i øjnene, at jeg ikke orkede at høre mere om plusser, minuss­er, bespar­elser og effek­tivis­eringer. Jeg ville hellere tale og høre om, hvor­dan jeg kunne få tid til skrive flere his­to­ri­er, som giv­er mening for mig selv og  mine læsere.

Nu tænker skep­tik­erne nok, at mit liv som selvstændig bliv­er kort, for­di jeg ikke har fat­tet, at en virk­somheds fremmeste for­mål er at tjene penge, men før I kom­mer for godt i gang, så vil jeg lige fortælle resten af his­to­rien om Eventsup­port, som lever i bed­ste vel­gående efter 7 år i en branche med hård konkur­rence og store sæson­mæs­sige udsving.

Da Gitte Røn Dals­gaard efter 27 år i rejse­branchen og en læn­gere­varende stress-sygemeld­ing kom i job­træn­ing i sin mands virk­somhed, havde den eksis­teret i tre år med en for­ret­nings­plan på to lin­jer. Bankråd­giv­eren ville gerne se en “rigtig” virk­somhed­splan, så den gik Gitte Dals­gaard i gang med at lave. En af over­skrifterne i pla­nen er, at EventSup­port kun vil arbe­jde sam­men med men­nesker, som de kan lide.

Jamen. Man kan jo blive nødt til at arbe­jde med andre end dem, man kan lide en gang imellem, når man dri­ver en for­ret­ning,” pro­test­erede bankråd­giv­eren, da Gitte Røn Dals­gaard præsen­terede hende for planen.

Nej. Man kan da bare sige nej,” svarede Gitte Røn Dalsgaard.

Men det går jo ud over indtjeningen.”

Det lever vi med.”

Selvom der ikke er råd til to udland­sre­js­er om året og børnene ikke har alt i elek­tro­n­isk udstyr, så kunne de to event­magere fra Ry aldrig drømme om at gå på kom­pro­mis med de værdier, som virk­somhe­den er bygget op omkring for at tjene flere penge. De har heller ikke travlt med at ansætte flere fuldtid­sansat­te  og har ingen ambi­tion­er om at blive en af de gazelle­virk­somhed­er, som de synes, at der er for ensidig fokus på i iværk­sæt­ter-debat­ten.  De benyt­ter sig af free­lancere, når der skal bruges julemænd, rolle­spillere og under­vis­ere til deres team­build­ing forløb.

Vi har prøvet at være flere ansat­te, men hver gang, vi ansæt­ter en mere, er der en masse admin­is­tra­tive opgaver for­bun­det med det, og så er der min­dre tid til alt det sjove,” siger Gitte Dalsgaard.

Hun havde det så dårligt, at hun ikke var i stand til at tage tele­fo­nen, da hun kom i job­træn­ing i EventSup­port. I dag arbe­jder hun lige­som sin mand 50–60 timer om ugen i den lille virksomhed.

Jeg var tit irriteret på Peter før i tiden, for­di jeg ikke kunne forstå, at han kunne gå så meget op i den virk­somhed. En gang tog han tele­fo­nen midt under en barnedåb, for­di nogen ville booke ham som jule­mand. Jeg tænk­te; Det gør du bare ikke. I dag forstår jeg, hvad det bety­der, at have et arbe­jde som giv­er så meget mening,” siger Gitte Røn Dalsgaard.

Det der giv­er vær­di, er det, som du ikke kan sætte en vær­di på. Hvis du spørg­er mig, så kan suc­ces ikke gøres op i kro­ner og ører. Mit bed­ste råd til folk, der overve­jer at starte en selvstændig virk­somhed er; Hvis økonomien er din dri­vkraft, så lad være. Du skal have pas­sio­nen med dig, for det er tuff times at banke en virk­somhed op, men hvis det er sjovt og det giv­er mening, så skal det nok gå,” siger Peter Dalsgaard.

Jeg har jo allerede afs­løret, at jeg er håbløst naiv, så jeg kørte fra Ry fuld af fortrøst­ning, Hvis det kan lade sig gøre for Gitte og Peter, må der også være håb for sådan en som mig.  Har du gode eller dårlige erfaringer med at at dri­ve en for­ret­ning baseret på pas­sion frem­for penge, så del dem endelig her på Verdenskvinde.dk.