Nummer 2: Hvis økonomien er din drivkraft, så lad være

gitteogpeterlille

I går drak jeg kaffe med Gitte og Peter Dals­gaard, som har lavet en “helt umulig” for­ret­nings­plan for deres virk­somhed.

Den han­dler hverken om, hvor meget EventSup­port skal væk­ste i kro­ner og øre eller ansat­te i fremti­den. Til gengæld er over­skrifterne i pla­nen, at de kun vil arbe­jde med men­nesker, som de kan lide og at det skal være sjovt at gå på arbe­jde. Hver dag.

Det kan jeg godt lide.

Jeg har selv været ansat i en virk­somhed med mas­siv og ensidig fokus på indt­jen­ing og effek­tivitet. I beg­y­n­delsen følte jeg mig fork­ert, for­di jeg ikke kunne omsætte chefens ugentlige rap­porter om, hvor meget vi var foran eller bagud på bud­get til en form for moti­va­tion i arbe­jdet. Senere fik jeg ondt i maven og blev i dårligt humør. Tilsidst måtte jeg se i øjnene, at jeg ikke orkede at høre mere om plusser, minuss­er, bespar­elser og effek­tivis­eringer. Jeg ville hellere tale og høre om, hvor­dan jeg kunne få tid til skrive flere his­to­ri­er, som giv­er mening for mig selv og  mine læsere.

Nu tænker skep­tik­erne nok, at mit liv som selvstændig bliv­er kort, for­di jeg ikke har fat­tet, at en virk­somheds fremmeste for­mål er at tjene penge, men før I kom­mer for godt i gang, så vil jeg lige fortælle resten af his­to­rien om Eventsup­port, som lever i bed­ste vel­gående efter 7 år i en branche med hård konkur­rence og store sæson­mæs­sige udsv­ing.

Da Gitte Røn Dals­gaard efter 27 år i rejse­branchen og en læn­gere­varende stress-sygemeld­ing kom i job­træn­ing i sin mands virk­somhed, havde den eksis­teret i tre år med en for­ret­nings­plan på to lin­jer. Bankråd­giv­eren ville gerne se en “rigtig” virk­somhed­splan, så den gik Gitte Dals­gaard i gang med at lave. En af over­skrifterne i pla­nen er, at EventSup­port kun vil arbe­jde sam­men med men­nesker, som de kan lide.

Jamen. Man kan jo blive nødt til at arbe­jde med andre end dem, man kan lide en gang imellem, når man dri­ver en for­ret­ning,” pro­test­erede bankråd­giv­eren, da Gitte Røn Dals­gaard præsen­terede hende for pla­nen.

Nej. Man kan da bare sige nej,” svarede Gitte Røn Dals­gaard.

Men det går jo ud over indt­jenin­gen.”

Det lever vi med.”

Selvom der ikke er råd til to udland­sre­js­er om året og børnene ikke har alt i elek­tro­n­isk udstyr, så kunne de to event­magere fra Ry aldrig drømme om at gå på kom­pro­mis med de værdier, som virk­somhe­den er bygget op omkring for at tjene flere penge. De har heller ikke travlt med at ansætte flere fuldtid­sansat­te  og har ingen ambi­tion­er om at blive en af de gazelle­virk­somhed­er, som de synes, at der er for ensidig fokus på i iværk­sæt­ter-debat­ten.  De benyt­ter sig af free­lancere, når der skal bruges julemænd, rolle­spillere og under­vis­ere til deres team­build­ing for­løb.

Vi har prøvet at være flere ansat­te, men hver gang, vi ansæt­ter en mere, er der en masse admin­is­tra­tive opgaver for­bun­det med det, og så er der min­dre tid til alt det sjove,” siger Gitte Dals­gaard.

Hun havde det så dårligt, at hun ikke var i stand til at tage tele­fo­nen, da hun kom i job­træn­ing i EventSup­port. I dag arbe­jder hun lige­som sin mand 50–60 timer om ugen i den lille virk­somhed.

Jeg var tit irriteret på Peter før i tiden, for­di jeg ikke kunne forstå, at han kunne gå så meget op i den virk­somhed. En gang tog han tele­fo­nen midt under en barnedåb, for­di nogen ville booke ham som jule­mand. Jeg tænk­te; Det gør du bare ikke. I dag forstår jeg, hvad det bety­der, at have et arbe­jde som giv­er så meget mening,” siger Gitte Røn Dals­gaard.

Det der giv­er vær­di, er det, som du ikke kan sætte en vær­di på. Hvis du spørg­er mig, så kan suc­ces ikke gøres op i kro­ner og ører. Mit bed­ste råd til folk, der overve­jer at starte en selvstændig virk­somhed er; Hvis økonomien er din dri­vkraft, så lad være. Du skal have pas­sio­nen med dig, for det er tuff times at banke en virk­somhed op, men hvis det er sjovt og det giv­er mening, så skal det nok gå,” siger Peter Dals­gaard.

Jeg har jo allerede afs­løret, at jeg er håbløst naiv, så jeg kørte fra Ry fuld af fortrøst­ning, Hvis det kan lade sig gøre for Gitte og Peter, må der også være håb for sådan en som mig.  Har du gode eller dårlige erfaringer med at at dri­ve en for­ret­ning baseret på pas­sion frem­for penge, så del dem endelig her på Verdenskvinde.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *